Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
De sociale cohesie moet het hart van het energie- en klimaatbeleid vormen.

Uitgangspunten voor een sociaal energiebeleid:


 • Inwoners en werknemers mogen door de energietransitie er niet op achteruitgaan in inkomen en werkgelegenheid;
 • De woon en energielasten mogen niet stijgen, maar moeten omlaag voor de lage en middeninkomens;
 • Zonder zeggenschap van werknemers en inwoners/dorpsbewoners geen energietransitie;
 • Klimaatbeleid is een proces van onderop naar boven;
 • Stopzetten van de perverse subsidies aan energiekapitalisten; buig deze om naar een nationaal woningisolatie- en werkgelegenheidsplan van de energietransitie;

Maatregelen in volgorde van belangrijkheid volgens het sociaal energiebeleid:


 1. Het isoleren van woningen, mits dat de woonlasten voor de burger niet stijgen. Geen (en zeker niet een gedwongen) afsluiting van het gasnet.
 2. Het toepassen van warmtenetten alléén bij een échte restwarmtebron in de nabijheid van woningen en alléén als de energierekening niet omhoog gaat.
 3. Het stopzetten en indien nodig vervangen van de huidige elektriciteitsopwekking door biomassa door elektriciteitsopwekking door gas.
 4. Het vervangen van de huidige import van elektriciteit, die voornamelijk door kolen wordt opgewekt, door elektriciteitsopwekking door gas.
 5. Het toepassen van zonne-energie alleen op gebouwen.
 6. Het toepassen van windenergie stopzetten.
 7. Het stimuleren van het openbaar vervoer
 8. Het per direct stoppen met het subsidiëren van windenergie, zonneweiden, biomassa, elektrisch vervoer en elektrische verwarming.
 9. Bij het toewijzen van overheidsgelden aan onderzoek en ontwikkeling de nadruk leggen ​op een constantere vorm van leverbare energie b.v. Blue Energy, thorium-energie en​​​energiebesparing in plaats van windenergie, zonne-energie, boomassa, elektrisch vervoer ​​en elektrische verwarming.
 10. Beslissingsmacht van de burgers en werknemers over de sociale gevolgen van de energie- en klimaatmaatregelen
Daarnaast kan energiebesparing door verandering van (reis)gedrag en verminderde consumptie meewerken aan een verlaging van de energiebehoefte.

Ons landoppervlak is al voor een groot deel verstedelijkt en dat wordt de komende decennia bij ongewijzigde bevolkinsgroei nog meer.
Het land is nodig voor landbouw en recreatie zodat er geen verdere ruimte beschikbaar is voor oppervlakteverslindende wind-en en zonneparken.

Achtergronden

Een door burgers en gemeenteraden gedragen energiebeleid moet het alternatief worden voor het huidige, vastgelopen energiebeleid.
Realistisch duurzaamheidsbeleid kan niet zonder democratische besluitvorming op lokaal niveau en evenmin zonder samenhangende, wetenschappelijke onderbouwing. Beide ontbreken in het huidige rijksbeleid.
Het Nederlandse klimaat-en energiebeleid is vastgelopen.

Dit leidt tot klimaatboetes, als gevolg van het niet halen van EU- doelen.Het rijk zal proberen deze boetes af te wentelen op de lagere overheden.

Het Democratisch Energie Initiatief roept gemeenteraden en waterschapsbesturen op hier alert op te zijn en alternatieven te scheppen voor het huidige top-down beleid.

Geest en doelen van het Klimaatakkoord tonen gebrek aan samenhang
De geest van het Klimaatakkoord volgens Nijpels: ‘We moeten alles doen, alles proberen, iedereen moet meedoen’. Dit vat de praktijk treffend samen: een totaal gebrek aan samenhang.
De Algemene Rekenkamer signaleerde in 2015 dat het Ministerie van EZK grootschalig investeerde in energie-infrastructuur, zonder maatschappelijke kostenbaten-analyse. Sindsdien is niets veranderd. Ongerichte investeringen leiden tot verspilling van miljarden. Vaak aan plannen die burgers en gemeenteraden niet willen, zoals windturbine- en zonneparken.

Het huidige beleid faalt
Het ministerie van EZK geeft miljarden per jaar uit en om deze miljarden wordt intensief gelobbyd.

Biomassa, het ware verhaal
Schieten we er wat mee op? Een groot deel van de Nederlandse duurzaamheidsdoelen wordt ingevuld met biomassa. Grootschalige biomassa is een ramp vanuit oogpunt van CO2-uitstoot.
Krachtige lobby’s zorgen desondanks voor continuering van dit schadelijke en kostbare beleid. Huidig beleid mbt biomassa leidt juist tot veel meer CO2-uitstoot Het gebruik van biomassa in centrales veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot per eenheid van energie gegenereerd dan kolen, gas of olie gestookte generatie. Zolang er wereldwijd meer bossen gerooid worden dan aangeplant zorgt de huidige beleidspraktijk van biomassa voor versnelling van de CO2-toename in de atmosfeer. Wij roepen u op uw invloed aan te wenden en druk uit te oefenen opdat hieraan een eind gemaakt wordt.

Wind- en zonne-energie geen oplossing
In brede kring is bekend dat zon- en windenergie zonder adequate opslag fossiele stroom niet kunnen vervangen. Het Klimaatakkoord geeft hier geen rekenschap van. Terwijl een adequate analyse ontbreekt, profiteren energiebedrijven van zware oversubsidiëring.
Eén Chinese producent van zonnepanelen, Powerfield, heeft vorig jaar 2 miljard aan Nederlandse subsidie binnengehaald. China profiteert grootschalig van onze politiek, terwijl het klimaat er niets mee opschiet.
Deze verspilling staat in schril contrast met de tekorten van gemeenten in het sociale domein.

Democratisch tekort
Gemeenten, gemeenteraden en burgers worden in Nederland stelselmatig buitenspel gezet door de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de zogenaamde ‘slechts zelfbindende’ werking van structuurvisies. Die zelfbindende werking wordt doorkruist doordat de RCR van rechtswege van toepassing is. Het rijk weet dus van tevoren dat burgers en gemeenten/ gemeenteraden toch niet in beroep kunnen tegen een rijksstructuurvisie. Daarom deugt de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure hier niet. VNG en IPO werken aan dit systeem mee. Het is zaak dat gemeenteraden ‘hun’ VNG hierop aanspreken.
Gemeenten en waterschappen zijn er niet voor de subsidielobby.

Om het democratisch tekort en gebrek aan lokaal draagvlak te verhullen wordt door rijk en klimaatlobby geschermd met 30 energieregio’s, als zouden daar voortaan de taakstellingen uitgedacht mogen worden.
In werkelijkheid worden via een technocratisch proces aan deze energieregio's de door EZK uitgedachte taakstellingen opgelegd, waardoor Europese boetes op gemeenten en waterschappen verhaald kunnen worden.

Onze oproep aan gemeentes en waterschappen is dan ook helder:
- Geef geen medewerking aan onjuiste besluiten en scenario’s van de rijksoverheid;
- Zie af van de plannen tot grootschalige windturbineparken of werk daar niet aan mee
- Voorkom dat Europese klimaatboetes worden doorvertaald naar gemeenten en waterschappen
- Verdedig de lokale autonomie en democratie

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter