Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Uit het verkiezingsprogramma:

Duurzaamheid.​
Concreet en haalbaar aan de slag
Je woont in een gemeente die realistisch omgaat met klimaat- en duurzaamheidsvraagstukken waar draagvlak voor is. Je wordt hier uiteraard bij betrokken. De Hoeksche Waard voldoet aan de klimaatdoelstellingen op een inpasbare en betaalbare manier. Niet meer en niet minder. Aardwarmte, zonne-energie en andere alternatieven voorzien zoveel mogelijk in de energiebehoefte. Zonnepanelen staan zoveel mogelijk op daken en “snippergrond” en niet op goede landbouwgrond.

Zo pakken we het aan:

 • De Hoeksche Waard wil in 2040 energieneutraal te zijn, terwijl de landelijke doelstelling 2050 is. We willen niet op de muziek vooruitlopen en in de pas blijven met de landelijke doelen, om zo te kunnen aansluiten op de juiste wetgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen en subsidies door het Rijk.
 • We informeren de inwoners en ondernemers ruim op tijd over de consequenties van de overgang naar aardgasloos. Zo heeft iedereen de tijd om keuzes te maken en zich voor te bereiden.
 • Wij willen geen extra windturbines in de Hoeksche Waard.
 • We kiezen voor zonnepanelen op daken, niet-landbouwgrond of water in plaats van op waardevolle landbouwgrond.
 • We gaan in gesprek met marktpartijen om lokale opslagcapaciteit voor elektriciteit te ontwikkelen, om zo de beperkingen van het elektriciteitsnetwerk op te lossen.
 • We stimuleren lokale inkoop, zowel door de gemeente als door ondernemers en inwoners en brengen zo het aantal transportbewegingen – en dus de uitstoot – omlaag.
 • We stimuleren energiebesparing bij ondernemers en inwoners met voorlichting.
 • We stimuleren recycling en upcycling door inwoners en ondernemers door in het afvalinzamelingsbeleid zoveel mogelijk hergebruik van gesloopte of weggegooide materialen te stimuleren.
 • Openbare ruimte vergroenen we verder door meer aanplant van bomen en struiken. We herplanten iedere gekapte boom. Dat kan in woonwijken, bestaande bossen of nieuwe tiny forrests.
 • We kiezen voor meer open bestratingsmaterialen, waardoor we water beter een plaats kunnen geven. • We willen geen tegeltax, maar kiezen er voor waterberging te stimuleren
 • We stimuleren gescheiden riolering voor afvalwater en hemelwater door dit in nieuwbouw verplicht te stellen en bij vervanging waar mogelijk in te voeren.
 • We zetten bestaande duurzaamheidsprogramma’s voort, maar we monitoren wel de resultaten. Werk het niet, dan stoppen we ermee en ontwikkelen we een alternatief plan.
 • We gaan door met de bloeiende akkerranden en het stimuleren van meer insectvriendelijke beplanting in de bewoonde omgeving om de terugkeer van insecten te bereiken.
 • Ons maai- en snoeibeleid sluit aan op de seizoenen.
 • Bij grootschalige plannen of projecten gaan we met inwoners in gesprek vanaf het moment dat de projectontwikkelaar zich meldt en niet pas als een groot deel van het plan al met de ontwikkelaar is uitgewerkt.
 • We maken het regionale energieloket toegankelijker, zodat inwoners terecht kunnen voor vragen en hulp op gebied van subsidieaanvragen en informatie over betrouwbare – liefst lokale – leveranciers die hen kunnen helpen bij de omschakeling. We maken voordelige afspraken voor alle inwoners, met lokale ondernemers. Ook HW Duurzaam kan hier een rol vervullen met het geven van deskundig energieadvies.
 • Via de Jongerenraad betrekken we de jeugd bij de duurzaamheidsplannen, omdat zij hier het langst mee te maken krijgen.

de site van de VVD

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter