Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

Voor het klimaat

De leefbaarheid van de aarde wordt ernstig bedreigd door de schade die de mens aanricht aan bodem, lucht, water en natuur. Volgens de VN en het KNMI zijn extreme zomerse buien, valwinden, een stijgende zeespiegel, meer droogte en hittestress blijvende gevaren door de klimaatverandering. Het gaat niet alleen om de opwarming van de aarde. Ons gebied met laagliggende polders, en omsloten door water, ligt in de frontlinie van deze gevaren. Wij weten allemaal dat niets doen geen optie is en wij moeten ons nu voorbereiden op toekomstige problemen. Dit speelt wereldwijd, maar ook wij kunnen niet achterblijven. Om de voetafdruk te verkleinen moeten grote veranderingen plaatsvinden, zoals het verduurzamen van processen, gedragsverandering en het repareren of herstellen van natuur. De jongere generatie betrekken wij bij het nadenken over de oplossingen.

Duurzame opwekking

Wij zijn voorstander van groene energie uit wind, zon en water en als daar draagvlak voor is. Zon op het dak heeft altijd de voorkeur en stimuleren wij waar het kan. Zonnevelden zijn immers schadelijk voor de planten en dieren in het land. Inwonersparticipatie gaat wat ons betreft niet alleen over speeltuinen en stoeptegels, maar ook over de locaties voor duurzame opwekking. Bij de keuze voor de locaties moeten inwoners vooraf worden betrokken en mee kunnen besluiten. Een deel van de opbrengsten moet ten gunste komen van de gemeenschap. Over windmolens is veel te doen geweest. Windpark Oude Mol bij Strijensas is een mooi voorbeeld van hoe draagvlak en opbrengsten voor de gemeenschap hand in hand gaan met het realiseren van duurzame doelen.

Klimaatadaptieve bebouwing

Wij willen niet buitendijks bouwen en niet in risicovolle polders, omdat de kans op overstroming daar groter is. Nieuwbouw is gasloos en energieneutraal of -leverend en er wordt rekening gehouden met optimale bezonning ten behoeve van zonnepanelen. De wijken en dorpscentra hebben klimaatadaptieve bebouwing met minder tegels en meer groen. Wij blijven inwoners stimuleren om ook zelf meer groen in hun tuinen te planten. Een jaarlijkse gemeentelijke vermelding van de meest insectenvriendelijke tuin of wijk kan helpen als aanmoediging.

Uitstoot en vervuiling

 Het gebruik van kunstmest en intensieve veeteelt zijn de grootste veroorzakers van de overschrijding van stikstofuitstoot. Dit heeft grote gevolgen voor de biodiversiteit. Ook het gebruik van pesticiden heeft negatieve invloed. Door duurzame landbouwmethodes toe te passen kan de milieudruk worden verlaagd. VoorWaards is een voorstander van regeneratieve landbouw, waarbij de biodiversiteit toeneemt en de bodem CO2 opneemt. Dit draagt bij tot het herstel van de natuur. Wij moedigen biologische en natuurverantwoorde landbouw en veehouderij aan. Wij willen de landbouwproductie ondersteunen om verder te verduurzamen en stimuleren het gebruik van natuurvriendelijke alternatieven voor pesticiden.

Oppervlaktewater en PFAS

De kwaliteit van het oppervlaktewater komt in gevaar door vervuiling, vooral door industrie en landbouw. PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6000 chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. Het zijn stoffen die bestand zijn tegen hoge temperaturen en water-, vuil-, en vetafstotend zijn. Dat maakt dat PFAS, wanneer eenmaal aangetroffen, onmogelijk is te verwijderen. De vervuiling van de bodem door PFAS baart ons zorgen.

Elektrisch rijden en op waterstof zal de komende jaren een grote vlucht nemen. Daarom moet de gemeente voor meer laadpunten zorgen, eventueel gecombineerd met zonnepanelen boven parkeerterreinen. We doen mee aan Earth Day om het besef van lichtvervuiling en verspilling te vergroten. We spreken organisaties aan die ‘s nachts onnodig licht laten branden.      

  • Een studie starten naar de mogelijkheid van het verplicht installeren van zonnepanelen op daken van de bedrijven in bedrijventerreinen.
  • Afvalscheiding en recycling stimuleren en plastic reduceren. Een manier is bijvoorbeeld via vergunningverlening de evenementenorganisatoren dwingen tot gebruik van kartonnen bekers.
  • We onderzoeken de mogelijkheden om PFAS terug te dringen en vervuilde bodem te reinigen.
  • We monitoren de kwaliteit van oppervlaktewater en pakken de bronnen van verontreiniging aan.


Website van de VoorWaards

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter