Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Uit het verkiezingsprogramma:

Bewaren én vernieuwen
Het belang van de schepping en de duurzaamheid daarvan kan en mag niet uit het oog worden verloren. We hebben al teveel een aanslag gepleegd op de natuur en de omgeving. Het voorkomen van de uitputting van de aarde door het gebruik van hernieuwbare energie en het inzetten op een circulaire economie, waarbij hergebruik van grondstoffen en materialen wordt beoogd, hebben al onze aandacht en steun. Duurzaamheid vormt daarom dan ook een belangrijk thema met eigen speerpunten in dit verkiezingsprogramma.

Een duurzame toekomst
Duurzaamheid staat de komende jaren hoog op de politieke agenda. De SGP Hoeksche Waard heeft een duurzame samenleving in de breedste zin van het woord voor ogen. Duurzaam omgaan met de natuurlijke bronnen die de mens ter beschikking heeft. Energiebronnen, voedsel en grondstoffen zijn niet oneindig voorhanden. Daarom is het noodzakelijk dat we milieuvriendelijk gebruikmaken van de natuurlijke bronnen.
De vastgesteld energievisie heeft als uitgangspunt drie belangrijke pijlers waarop ook de SGP de komende jaren wil inzetten.
- Energie besparen
- Energie duurzaam opwekken
- Duurzame mobiliteit


Aan de energievisie zijn de uitvoeringprogramma’s gekoppeld waarin verschillende doelen zijn gesteld. Deze zijn alleen te bereiken door gezamenlijk daadkrachtig te werken aan de gemeentelijke doelstelling 2040 energie neutraal en forse investeringen te doen. Met de kennis van nu en op basis van het bestaande beleid lijkt de gemeentelijke doelstelling van 2040 energieneutraliteit op dit moment niet haalbaar en betaalbaar. De landelijke doelstelling is  klimaatneutraliteit te bereiken in 2050. De rijksoverheid zal naar verwachting de komende jaren miljarden investeren om aan deze doelstelling te voldoen. We zouden ons dan ook meer willen richten op het doel om in 2050 energieneutraal te zijn of eerder als het kan.
We pleiten dan ook voor maximale nuchterheid en realisme in het kader van duurzaamheid, maar wel met het oog om deze planeet te bewaren voor de toekomst.
 • De gemeente dringt aan op “boter bij de vis” als de landelijke overheid energieambities bij gemeenten neerlegt.
 • De SGP wil inwoners meer betrekken bij het energiebeleid, op gemeentelijk en provinciaal niveau.
 • Naast burgers moeten ook bedrijven waar mogelijk verleid en gefaciliteerd worden om te verduurzamen.
 • Netbeheerders geven inzicht in hun plannen met het energienet. Dit geeft kaders aan wat er wel en niet mogelijk is rond grote energieprojecten.
 • De gemeente geeft bij sociaaleconomisch zwakkeren in de samenleving bekendheid aan duurzaamheidswinkels en groene regelingen. Deze groep mag niet de dupe worden van dure duurzaamheidsmaatregelen.
 • Zaken als het aanbieden van gratis warmtescans kunnen de bekendheid van duurzaamheidswinkels vergroten.
 • De gemeente treft stimuleringsregelingen voor energiebesparing in bestaande woningbouw.
 • De gemeente werkt proactief mee aan duurzaamheidsinitiatieven en brengt daarvoor de benodigde (ruimtelijke) procedures op orde.
 • De gemeente ondersteunt energiecorporaties van inwoners.
 • De gemeente doet onderzoek naar het gemeenschappelijk opwekken en opslaan van energie.
Energie besparen

 • Om te besparen moet de bouw van energetisch duurzame gebouwen zoals de NOM-woningen (nul op de meter woningen) voorwaarde van het gemeentelijk beleid zijn.
 • De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties.
 • De huidige duurzaamheidslening dient in stand te worden gehouden en onze inwoners moeten hierover goed worden geïnformeerd.
 • De SGP bepleit het stellen van doelen voor energiebesparing. Voorkomen is immers beter dan genezen. Initiatieven die het energiegebruik verminderen verdienen de voorkeur boven het duurzaam opwekken van energie.
 • Agrarische bedrijven worden gestimuleerd om opstallen te verduurzamen, zoals asbest eraf en zonnepanelen erop.
Energie duurzaam opwekken
 • Geen nieuwe windturbines boven op de bestaande afspraken (Regionale Energie Strategie RES, gemeentelijke energievisie). Een windturbine heeft een grote ruimtelijke impact en brengt problemen met zich mee als slagschaduw, zicht- en geluidshinder.
 • De gemeente zet eerst in op zonneenergie op daken, en dan pas op het land. Ze stelt goede kaders op voor zonnevelden, met heldere afspraken over onder meer tijdelijkheid, dubbel grondgebruik en locaties.
 • In het gemeentelijke beleid is er niet alleen aandacht voor warmte, maar ook voorkoeling. Hete zomers kosten veel energie.Nieuwbouw wordt groen ingericht (dat is koeler) en er wordt koel gebouwd. Bij tuinen gaan tegels eruit en groen erin. Voldoende openbaar groen is belangrijk in het kader van duurzaamheid.
 • De gemeente biedt ruimte en ondersteuning aan innovatieve vormen van energieopwekking, zoals waterstoftoepassingen en thorium.
 • Meer openbare oplaadpunten voor de elektrische auto’s en fietsen.

De SGP vindt het van groot belang om de voortgang van de energietransitie steeds te monitoren en te delen met de inwoners. Waar komen we vandaan? Wat zijn de effecten van de verschillende duurzaamheidmaatregelen? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Goede monitoring, de energievisie en de uitvoeringsprogramma’s Energieneutraal en Warmtetransitie.

Klimaatadaptatie en Circulaire economie

Lange perioden van droogte en extreme neerslag zijn weliswaar van alle tijden, maar het effect op onze leefomgeving blijkt de laatste jaren enorm.
Deze ontwikkeling vraagt om actief handelen van overheid en burgers. Preventief beleid van de overheid door het aanleggen van gescheiden rioleringssystemen en door verharde oppervlakte in de openbare ruimte waterdoorlatend te maken zijn noodzakelijk. Anderzijds is het van belang om als gemeenten, samen met waterschappen en andere overheden en verantwoordelijke partijen maatregelen te treffen voor afdoende waterberging op momenten van extreme neerslag en voor voldoende zoetwatervoorraden, ook voor agrarisch gebruik, in tijden van schaarste.

Waar vroeger hergebruik van materialen en producten zoals kleding heel normaal was, heeft nu, door de toegenomen welvaart en de lagere kosten ten gevolge van efficiënte productieprocessen, de keuze voor nieuw veelal de voorkeur. Ook in de voedselketen vindt daardoor enorm veel verspilling plaats. Het tegengaan van de wegwerpmaatschappij wordt daarbij veelal gehinderd doordat de financiële prikkel ontbreekt. Bewustwording is dan ook essentieel.
 • Wateroverlast wordt bestreden door o.a. meer lokale waterberging.
 • Er moet een draaiboek zijn voor lange perioden van hitte en droogte.
 • Er moet meer groen in gebouwde omgevingen worden bevorderd.
 • Bij de herinrichting van buitenruimte en woongebieden werkt de gemeente aan beperking van wateroverlast, droogte en hitte.
 • Inzetten op een circulaire economie, waarbij hergebruik van grondstoffen en materialen wordt beoogd.

Website van de SGP

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter