Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen.


Op weg naar groene energie
Daarom willen we zo snel als mogelijk af van kolencentrales. Ook kernenergie heeft geen toekomst. Het klimaatakkoord van Parijs was een mooie stap om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. We willen dat het klimaatakkoord nu zijn beslag krijgt in ambitieuzere Europese doelstellingen voor vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

We moeten alle mogelijkheden benutten als het om duurzame energie gaat, we kunnen het onszelf niet veroorloven om ergens iets te laten liggen. De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) moet beter benut worden. Op dit moment wordt te veel geld niet uitgegeven of niet goed genoeg.

Nederland is en blijft sterk in windenergie op zee. Nederland moet ook koploper worden bij slimme energienetten waarin duurzame energie die door particulieren wordt opgewekt, probleemloos kan worden afgenomen. Wij willen het voortouw nemen bij de ontwikkeling van een Europees energienet om grote hoeveelheden stroom te verwerken, bijvoorbeeld van wind op zee in Noordwest-Europa of zonnecentrales uit Zuid-Europa.

Investeringen in duurzame technologie worden pas kansrijk wanneer de CO2-uitstoot ook een echte prijs krijgt. Het huidige Europese emissiehandelssysteem functioneert nog onvoldoende en de verbeteringen (aanscherping doelstellingen, afsnijden van ontwijkingsmogelijkheden) kunnen nog jaren duren. De PvdA wil daar niet op wachten en wil zo snel mogelijk een minimumprijs voor CO2 invoeren, in samenspraak met onze buurlanden Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken. Deze ‘Noordzeecoalitie voor energietransitie’ kan ook op andere vlakken samenwerken, zoals bij windparken op zee. Mochten inspanningen van VS en China, ondanks Parijs, toch niet in lijn zijn met die van de EU, dan zetten we ons in voor CO2-grensheffingen.

Wij willen dat de doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing uit het Energieakkoord ruimschoots worden gehaald. In het kader van de Klimaatwet stellen wij nieuwe ambitieuzere doelstellingen en beleid, op weg naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Stimuleren duurzame energie

Het gebruik van warmtepompen en zonne-energie stimuleren we door de energiebelasting op elektriciteit te verlagen. Ook willen wij de vrijstelling achter de meter uitbreiden. De salderingsregeling blijft ook na 2020 bestaan voor particuliere stroomopwekking. Eigeninitiatief en coöperaties voor decentrale energieopwekking willen wij gemakkelijker maken met een stimuleringsregeling groene energie voor mensen en bedrijven die zelf energie opwekken.

Om het draagvlak voor windmolens op land te vergroten, geven wij energiecoöperaties bij de gunning van windmolenprojecten. De mensen van die coöperaties zijn actieve bewoners die hun omgeving goed kennen, en niet de weerstand oproepen die projectontwikkelaars vaak wel oproepen.

Kolencentrales zijn een bijzonder vervuilende vorm van energieproductie. We nemen daarom zo snel mogelijk afscheid van de kolencentrales, te beginnen met de meest vervuilende. Bidaarom zo snel mogelijk afscheid van de kolencentrales, te beginnen met de meest vervuilende. omassa moet hoogwaardig worden gebruikt. Dat kan als grondstof voor de biochemie, als tweede- en derde-generatiebiobrandstof. Met gebruik in kolencentrales past terughoudendheid. Waar CO2 nuttig en veilig kan worden toegepast (in de kassen, chemie) stimuleert de overheid dit.

Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zulken daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen. Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele.

De Europese normen voor auto’s worden verder aangescherpt zodat in 2025 alleen nog emissieloze nieuwe personenauto’s, motoren, bromfietsen en scooters worden verkocht.

bron: https://www.pvda.nl/standpunten/#standpunt-duurzaamheid-milieu

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter