Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Uit het programma van D66:

De kans is groot dat kinderen die nu geboren worden het jaar 2100 gaan halen. Hoe hun leven er uit ziet eind deze eeuw hangt voor een groot deel af van de keuzes die we nu maken op het gebied van duurzaamheid. De impact van klimaatrampen wereldwijd zijn de laatste jaren zichtbaar en voelbaar geworden. Ook voor de Hoeksche Waard zijn de uitdagingen groot: de energietransitie waarin we stap voor stap afscheid nemen van fossiele brandstoffen, het opbouwen van een circulaire economie, de gemeente inrichten op een veranderend klimaat en oog hebben voor behoud van de kwaliteit van het landschap en biodiversiteit.

Energieneutraal in 2040
De ambitie van de Hoeksche Waard is om in 2040 een energieneutrale gemeente te zijn en in 2050 klimaatneutraal. De uitvoeringsprogramma’s als energie neutraliteit, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn in de raad vastgesteld, maar er zijn maar weinig concrete stappen gezet om die ambities waar te maken. Dat moet anders en daar is haast bij.

Niets doen is geen optie. Het gaat over de toekomst van onze gemeente en van de volgende generaties. Het is dus zaak dat we eerder genoemde doelen gaan halen, en wat ons betreft sneller dan we nu met elkaar hebben afgesproken.

Hoe willen we dat bereiken?

 • Zonneweiden ja, maar niet in Natura-2000 of Natuurnetwerk Nederland gebieden. Elders in het buitengebied alleen waar geen significante landschappelijke schade wordt aangericht
 • Goede infrastructuur voor duurzame energie
 • Zo veel mogelijk daken van zonnepanelen voorzien
 • Gemeentelijke subsidie voor verduurzaming voor in en rond huis
 • We zetten bij alles in op verduurzaming van de mobiliteit en wonen
 • Het bieden van ondersteuning bij het aanvragen van subsidies, inkopen en aanbrengen van duurzame voorzieningen voor clubs en verenigingen
 • Ondersteunen van ondernemers op industrieterreinen die gezamenlijk subsidie aanvragen voor duurzame voorzieningen
 • Ondersteuning voor het ondernemers voor het gereedmaken van het dak voor zonnepanelen
 • Het bevorderen om het potentieel aan zonne-energie van alle daken te gaan halen
 • Inzetten op een opslag van een eigen energiereserve
 • Het bevorderen van de energietransitie bij boer- en loonbedrijven

Duurzaamheid is van iedereen, dus gaan we er samen mee aan de slag
De ambities zijn alleen haalbaar als we het samen doen. Alleen als iedereen mee kan denken, mee kan praten en mee kan profiteren krijgen we het voor elkaar. Daarom gaan we voor proactief en inclusief duurzaamheidsbeleid. Proactief omdat we vinden dat de gemeente naast een faciliterende en coördinerende ook een initiërende en risicodragende rol moet pakken door samen met partners projecten en initiatieven op te zetten. Inclusief, zodat er verschillende aanpakken komen die passen bij de verschillende gebieden en inwoners van de Hoeksche Waard, ook voor mensen met een smallere beurs. Hoe willen we dat bereiken?

 • Meer en op een andere manier in gesprek gaan over wat we willen (en moeten) bereiken en hoe we dat met elkaar kunnen doen.
 • Inwoners moeten eerder en beter worden betrokken
 • De gemeente geeft het goede voorbeeld en stimuleert waar mogelijk inwoners en ondernemers om duurzaam te denken en doen
 • Een burgerberaad voor klimaat; willekeurig via een loting, een groep inwoners mee laten praten over hoe gestelde duurzaamheidsdoelen kunnen worden behaald.
 • Een duurzaamheidfonds om innovatie en versnelling van de ambities te stimuleren, voor projecten die aantoonbaar een bijdrage leveren aan een duurzame gemeente
 • Iedereen moet mee kunnen doen aan de duurzaamheidsslag, dus steun vanuit de gemeente voor mensen met een kleine portemonnee
Circulaire eilandeconomie
In 2030 moet het gebruik van grondstoffen met 50 procent zijn afgenomen. Dit betekent onder andere dat er geen afval meer is en producten en materialen zo veel mogelijk opnieuw worden gebruikt. In een circulaire economie praten we niet meer over afval, maar over materiaalstromen. Materialen verliezen vaak een deel van hun waarde wanneer zij worden gerecycled. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer verschillende soorten plastic worden vermengd, waardoor gebruiksmogelijkheden worden beperkt. Om de waarde tijdens het recycleproces te kunnen behouden, is het nodig dat recycling slimmer wordt georganiseerd.

 • Een duurzaamheidstoets bij al het beleid en alles wat we inkopen
 • We stimuleren maximaal hergebruik van alle materialen
 • De RAD maakt gescheiden inzamelen en aanbieden makkelijker, zodat uiteindelijk, afval niet meer bestaat, maar grondstoffen worden hergebruikt
 • Inwoners stimuleren met ideeën te komen: niet opleggen maar meedenken en meedoen
 • Het faciliteren van excursies voor het vak duurzaamheid naar bijvoorbeeld de RAD en Hoeksche Waard Circulair
 • Zoeken naar mogelijkheden en subsidies voor proeftuinen om duurzame energieopwekking mogelijk te maken
De website van D66

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter