Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Rentmeesterschap is één van onze kernwaarden. Hoe houden we de wereld draaiend op een manier die duurzaam is? Een wereld waarin we gezond ouder kunnen worden, waar voldoende veilig voedsel is voor iedereen, waarin grondstoffen niet uitgeput raken en waarin de natuur, als belangrijke basis voor ons leven, ruimte heeft. Duurzame oplossingen zijn goed voor mens, natuur en economie.

Het CDA Hoeksche Waard staat voor een duurzame balans tussen mens, milieu, natuur en economie, zodat wij de wereld beter achterlaten voor onze (klein)kinderen.

Samen willen we bouwen aan een Hoeksche Waard waarin we:
 • de energietransitie naar zon, wind, water, biogas, biomassa en aardwarmte versnellen op basis van 100% lokaal initiatief. Inwoners en ondernemers worden ondersteund om zich te organiseren in lokale energiecoöperaties die zelf een plan opstellen hoe zij vanaf 2030 zoveel mogelijk in hun eigen energiebehoefte willen voorzien. Daarbij kunnen ze investeerders uitnodigen, dus precies omgekeerd aan de huidige situatie waarbij investeerders plannen ontwikkelen om daarna pas de inwoners te betrekken;
 • als gemeente faciliteren bij het uitwerken van de business case van de lokale energiecoöperaties door bijvoorbeeld voorfinanciering van kosten, garantstelling voor leningen en bemiddelen voor subsidies vanuit het Rijk. Daarnaast ondersteunt de gemeente bij het creëren van draagvlak en solidariteit binnen de lokale energiecoöperaties;
 • zoveel als mogelijk inzetten op een het clusteren van verschillende manieren van energieopwekking, multifunctioneel ruimtegebruik en landschappelijke inpassing, zoals zonnepanelen op daken en boven parkeer- en carpoolplaatsen. Bij de ontwikkeling van nieuwe (snel)wegen moet de mogelijkheid voor combinatie met energieopwekking worden onderzocht. We ondersteunen ondernemers die onderzoek doen naar de mogelijkheden van zonnepanelen op water en mobiele zonnepanelen op landbouwgrond. Willen jullie dit echt Cda? Dit kan ondersteunend zijn aan een duurzame agrarisch bedrijfsvoering en mogelijk zelfs meerwaarde opleveren bij de voedselproductie;
 • nieuwe plannen voor windmolens of zonneweides op land niet in behandeling nemen. Tenzij er sprake is van multifunctioneel ruimtegebruik en het integraal onderdeel is van de energiemix van een lokale energiecoöperatie en er een duidelijke meerwaarde is voor bijvoorbeeld nieuwe natuurontwikkeling;
 • in overleg met Stedin (netbeheerder gas- en elektriciteit) en de lokale energiecoöperaties een ‘smart grid’ ontwerpen – waarbij aanbod wordt afgestemd op de vraag - voor de Hoeksche Waard. Dit stelt ons in staat om lokale opwekking, opslag en gebruik van energie zo goed mogelijk in balans te brengen met de aansluitingen op het hoofdnet. Een mix van zowel verschillende vormen van lokale energieopwekking (wind, zon, biomassa, aqua- en geothermie)
 • als energiedragers (elektriciteit, warmte, biogas en waterstof) als vragers helpt daarbij om schommelingen zo beperkt mogelijk te houden;

 • inwoners en bedrijven in de Hoeksche Waard volwaardig laten participeren bij het nemen van belangrijke besluiten op het gebied van duurzaamheid;
 • voor elk kind dat geboren wordt in de gemeente een boom planten. En voor elk huis dat gebouwd wordt twee bomen;
 • scholen (financieel) ondersteunen bij het aanleggen van ‘groenblauwe’ schoolpleinen en schooltuinen en kennis over natuur, milieu en onze voedselproductie vergroten door actieve samenwerking tussen scholen, boeren en natuur- en biodiversiteitsverenigingen;
 • scholen ondersteunen bij verduurzaming van schoolgebouwen;
 • vol inzetten op isolatie van woningen en energiebesparing en meer zonnepanelen aanbrengen op daken van woonhuizen, agrarische bebouwing en op bedrijfsgebouwen;
 • inzetten op het versneld aanleggen van de benodigde elektrische infrastructuur in de Hoeksche Waard om de energietransitie te bespoedigen;
 • het verbruik van fossiel aardgas voor verwarming van woningen verminderen. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat onze inwoners de vrijheid hebben om te kiezen voor een passend alternatief en financieel gecompenseerd worden voor de omschakelkosten vanuit het Rijk;
 • de optie behouden van gasnetten (waterstof of biogas) als extra mogelijkheid voor het verduurzamen van wijken naast andere vormen van verwarming;
 • gemeentelijke voertuigen op elektra of waterstof laten rijden en gemeentelijke gebouwen goed isoleren en van duurzame energie voorzien. Voor nieuwe gebouwen en bij renovaties en verbouwingen komt er een materialenpaspoort zodat hergebruik vereenvoudigd wordt;
 • stappen zetten om circulair in te kopen en bij aanbestedingen gebruik maken van de milieukostenindicator als gunningscriterium om toe te groeien naar een circulaire samenleving, waarin we grondstofgebruik zoveel mogelijk voorkomen;
 • een afvalbeleid kiezen, waarin hergebruik van materialen als glas, papier, plastics, elektrische apparaten en textiel voorop staat. Bij de keuze voor de optimale manier van inzamelen worden bewoners, bedrijven en organisaties betrokken.

bron: Cda

Mail je raadslid over de standpunten, hier vind je de mailadressen.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter