Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)

De TVW is een onderdeel van de RES. Zowel bij de RES als het Klimaatakkoord zitten naast de politiek de kapitaalbelangen wél aan tafel, maar de wetenschap en burgerbelangen niet.
De voorliggende concept TVW Hoeksche Waard is een eveneens reflectie van deze eenzijdige governance (bestuur) en kan dan ook niet rekenen op draagvlak onder de bevolking.

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) brengt een groener en socialer alternatief in voor deze concept RES Hoeksche Waard: Het Sociaal Energie Beleid.
Het DEI heeft daarbij toegang tot een uitgebreid netwerk van wetenschappers en behartigt de belangen van de burger.

Toevoeging van de uitgangspunten van het DEI aan de uitwerking van de RES en participatie van Hoeksche Waards behoud zal onder de aandacht van de gemeente Hoeksche Waard worden gebracht.

Daarnaast is het van belang te beseffen dat de concept RSW een eerste RSW is, er volgen nog vele RSW-EN.
Een groot probleem is ook de stem van de burger en als de stem wordt gehoord, wat er mee gedaan wordt! Er kan worden meegepraat, maar niet worden mee besloten. Dat moet wel veranderen.

TVW Hoeksche Waard in het kort:

Quotes uit de TVW zijn cursief

Deze voorlopige concept Regionale Structuur Warmte (RSW) bevat een eerste verkenning van de regionale kansen voor het duurzaam verwarmen van de regio Hoeksche Waard. Er is in kaart gebracht waar de warmtevraag in de regio  zich bevindt en welk inzicht er al is in de bestaande en potentiële warmtebronnen.
De combinatie van de regionale warmtevraag en de regionale beschikbaarheid van warmtebronnen geeft inzicht in de infrastructuur, die passend is voor de regio om over te kunnen stappen naar duurzame warmte.
In deze voorlopige concept­ RSW wordt nog geen verdeling gemaakt in waar in de regio de beschikbare warmtebronnen het beste kunnen worden ingezet.
Hiervoor is nader onderzoek nodig naar de exacte potentie van de warmtebronnen en is meer inzicht nodig in de meest geschikte warmteoplossingen per wijk of dorp. Deze inzichten worden meegenomen in de RSW 1.0 en RSW 2.0.
De regio Hoeksche Waard heeft enkele dorpen met voldoende dichtheid voor collectieve infrastructuur. In deze, voornamelijk grotere, dorpen liggen kansen voor collectieve warmteoplossingen. Daarnaast is er in de regio een grote verscheidenheid van warmtebronnen aanwezig. Lokale restwarmte (beperkt), Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), zonthermie en reststromen van biomassa behoren tot de mogelijkheden. Ook loopt er een onderzoek naar het verwarmen van nieuwbouwwoningen in Strijen vanuit de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. In de regio is potentie voor geothermie aanwezig.Omdat het organiseren van voldoende afzet (aangeslotenconcentratie van warmtevragers) in de regio niet eenvoudig is, is geothermie echter geen logische toekomstige warmtebron voor de Hoeksche Waard.
De gebieden die geschikt zijn voor een collectieve warmte­infrastructuur ­ zoals een warmtenet ­ zijn op het oog relatief klein van omvang en liggen verspreid over de regio Hoeksche Waard.
Daarnaast zijn er op dit moment geen warmtebronnen aanwezig die meer warmte leveren dan de lokale vraag. Hierdoor is de inschatting dat de rol van regionale warmtenetten beperkt is. Ook is met de kennis van nu een allocatie/verdeling van (bovengemeentelijke) warmtebronnen niet aannemelijk. Een deel van de woningen en kantoren in de regio worden uiteindelijk verwarmd met individuele oplossingen of met behulp van duurzaam gas. Dit geldt onder andere voor de kleinere dorpen en het buitengebied.
Door het deel van de warmtevraag dat straks elektrisch wordt ingevuld, gaat de regionale vraag naar elektriciteit aanzienlijk toenemen. Dit legt extra druk op de opwekkingsmogelijkheden voor duurzame elektriciteit, zoals beschreven in de concept Regionale Energiestrategie (RES).

Warmtenet
Gebieden met een hoge concentratie van de warmtevraag noemen we in deze voorlopige concept­RSW zogenaamde ‘warmtevraaggebieden’. In figuur 2 is te zien dat met name in Oud-Beijerland en Numansdorp aaneengesloten CBS­buurten liggen met een hoge concentratie van warmtevraag. Ook zijn in de gebouwde kommen van Puttershoek, ’s Gravendeel en Strijen enkele CBSbuurten met een hoge warmtevraagdichtheid aanwezig. Tot slot kennen Nieuw­Beijerland, Mijnsheerenland, Westmaas en Maasdam in beperkte mate een hoge dichtheid aan warmtevraag.

Warmtepomp
In de gebieden met een lagere warmtevraag, waaronder de buitengebieden in de regio, moet gekeken worden naar andere warmteoplossingen. Hier liggen individuele elektrische warmteoplossingen of warmteoplossingen die gebruik maken van duurzaam gas (bijv. groen gas of waterstof) meer voor de hand dan collectieve
alternatieven.

Schematisch:
Kijk hier wat u mogelijk te wachten staat. Van het gas af en aan de 'alternatieve' energie!
 
RSW HW voorkeur warmteoplossingen
Omdat dit RSW nog  voorlopige richtingen aangeeft, gaan we hier nog niet al te diep op in. We houden de ontwikkelingen in de gaten!

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter