Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 4 - 7 minuten)

De RES is voortgekomen uit het Klimaatakkoord. Zowel bij de RES als het Klimaatakkoord zitten naast de politiek de kapitaalbelangen wél aan tafel, maar de wetenschap en burgerbelangen niet.
De voorliggende concept RES Hoeksche Waard is een reflectie van deze eenzijdige governance (bestuur) en kan dan ook niet rekenen op draagvlak onder de bevolking.

Het Democratisch Energie Initiatief (DEI) brengt een groener en socialer alternatief in voor deze concept RES Hoeksche Waard: Het Sociaal Energie Beleid.
Het DEI heeft daarbij toegang tot een uitgebreid netwerk van wetenschappers en behartigt de belangen van de burger.

Toevoeging van de uitgangspunten van het DEI aan de uitwerking van de RES en participatie van Hoeksche Waards behoud zal onder de aandacht van de gemeente Hoeksche Waard worden gebracht.

Daarnaast is het van belang te beseffen dat de concept RES een eerste RES is, er volgen nog vele RESSEN en dat betekent dat er hogere doelen aan RES Hoeksche Waard kunnen worden opgelegd, waaraan moet worden voldaan.
Een groot probleem is ook de stem van de burger en als de stem wordt gehoord, wat er mee gedaan wordt! Er kan worden meegepraat, maar niet worden mee besloten. Dat moet wel veranderen.

RES Hoeksche Waard in het kort:

Quotes uit de RES zijn cursief
De voorlopige concept RES is van 23 april 2020. Doel is een definitieve RES 1.0 in 2021.
De gemeente hecht grote waarde aan deen zorgvuldig proces met de inwoners (blz.3).

Doel is in 2030 49% minder co2 uitstoot en in 2050 95%
Minder fossiele brandstoffen en elektriciteit duurzaam opwekken

In de RES zijn afspraken onderwerpen gemaakt door:
  • gemeente Hoeksche Waard
  • Provincie Zuid Holland
  • Waterschap Hollandse Delta
  • Stedin
  • HW Wonen
  • andere maatschappelijke partijen
Over:
  1. Elektriciteit
  2. Warmte

Elektriciteit
Er zijn 3 bestaande windparken in de Hoeksche Waard (Spui, Hogelandse Polder en Clothildis en 3 in de pijlijn of (Oude Maas, Westerse Polder en Oude Mol).

RES HW windparken.
RES hw in ontwikkeling windparken 1
Uit de RES:
In regio Hoeksche Waard zijn de afgelopen jaren al verschillende energieprojecten voor grootschalige opwek van duurzame elektriciteit gerealiseerd. Het betreft hier een drietal windparken,waarvan er één nog wordt gesaneerd en vervangen (Strijensas).
Naast de al gerealiseerde windparken (Spui en Hogezandse Polder) zijn er nog drie windparken in ontwikkeling, waarvan er één momenteel wordt gebouwd (Westerse Polder), één in afwachting van realisatie is (Oude Maas) en één in procedure is (Oude Mol). In totaal zijn er straks vijf windparken in de Hoeksche Waard.
Zoals gezegd hebben wind- en zonneparken aanzienlijke ruimtelijk impact. In gesprek met maatschappelijke organisaties in de Hoeksche Waard is gebleken dat nadere gesprekken moeten plaatsvinden om te komen tot een gedragen ambitie en ruimtelijke kaders voor opwek van duurzame energie middels projecten op land (wind en zon), bovenop de vijf genoemde windparken. De periode tot 1 juni 2020 is te kort om dit gesprek met de gewenste zorgvuldigheid te doorlopen. Het goede gesprek moet mede worden gevoerd in het kader van de uitwerking van de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.

De basis voor de bijdrage van de Hoeksche Waard aan de nationale doelstelling van 35 TWh is opgebouwd uit gerealiseerde energieprojecten en projecten in de ‘pijplijn’.

De bijdrage aan de nationale doelstelling (van 35 TWH) ligt in deze RES voor de Hoeksche Waard tussen 0,376-0,476 TWh)


Zonne-energie
Regio Hoeksche Waard verwacht de volgende grootschalige zonprojecten. Op basis van ervaringscijfers van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), verwachtte het NPRES in oktober 2019 dat van de pijplijn aan grootschalige zon-projecten slechts 50% daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Regio Hoeksche Waard verwacht echter dat alle zonneparken ‘in de pijplijn’ daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Het betreft hier het zonnepark op het terrein van de Suiker Unie in Puttershoek.

RES HW bijdrage


Warmte
Uit de eerste onderzoeken wordt geconcludeerd dat grotere dorpen collectieve warmteoplossingen (warmtenetten) kansrijk zijn. Met gaat er vanuit dat de aardgas-aansluitingen bijna overal verdwijnen.
In buitengebieden kan verwarmd worden met warmtepompen.

In de loop van 2020 komt de gemeente met de Transitievisie Warmte.
In 2040 moet de gemeente Hoeksche Waard energieneutraal zijn door alle gebruikte energie op een duurzame manier op het eiland op te wekken.
Dit betekent dat er meer elektriciteit nodig is voor elektrisch rijden en warmtepompen.

De gemeente hecht een grote waarde aan een zorgvuldig proces met de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Het proces van de RES.
De concept RESSEN uit het hele land worden door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) geevalueerd en de uitkomsten gaan naar het Nationaal Programma RES (PPRES).
Deze komt naar de regio's om de bevindingen te bespreken.
De NPRES berekent of de nationale doelstelling van 35 TWh Elektriciteit op land te halen
Daar wordt op een kwalitatieve en kwantitatieve manier naar gekeken.
Er wordt gekeken hoe de ruimtelijke inpassing is en of de samenleving wordt meegenomen.
Mocht blijken dat de 30 RESSEN niet optellen tot 35 TWh dan volgt er een herverdeling!

Uiteindelijk stelt de regio/gemeetne Hoeksche Waard in nauwe afstemming met maatschappelijke partners, inwoners en bedrijven de definitieve RES 1.0 op.

Om in 2030 de regionale bijdrage, zoals vastgelegd in de voorlopige RES  te realiseren, moeten noodzakelijke omgevingsvergunningen voor aanleg van zonneparken (let op meervoud) en windturbines rond 2025 worden verleend (komen er dan nog meer windparken?).

De RES wordt iedere 2 jaar geupdatet.

De energievraag ontwikkeling 2016-2040
RES HW 2016 2040

Benzine en gas daalt fors en elektriciteit en collectieve warmte stijgt fors.

Regionale Structuur Warmte
De voorlopige concept Regionale Structuur Warmte (RSW) is bij de RES als seperaat document gevoegd.
De voorlopige concept-RSW bevat een eerste verkenning van de regionale kansen voor het duurzaam verwarmen van de regio Hoeksche Waard.

Innovatie in nieuwe en alternatieve technologieën
Bijlage 6 van de RES is ook interessant!
RES HW innovatie nieuwe technieken
Kernenergie
Kernenergie (of nucleaire energie) wordt opgewekt door reacties tussen atoomkernen. Bij deze reacties komen grote hoeveelheden warmte vrij. Kerncentrales zetten met deze warmte water om in stoom die via turbines en generatoren in elektriciteit wordt omgezet.
Bij kernenergie wordt radioactieve kernafval geproduceerd. Het dusdanig bewerken van radioactieve afval dat het onschadelijk is, is technisch nog niet mogelijk. Het afval dient dus te worden opgeslagen op een veilige locatie. Door de problemen met het radioactief afval van kernenergie zijn er vraagtekens te plaatsen bij de bijdrage aan de hernieuwbare doelen van kernenergie.
Op dit moment telt Nederland zes nucleaire installaties waarvan er één in bedrijf is als kerncentrale. Om een kerncentrale te mogen bouwen in Nederland moet aan stringente voorwaarden worden voldaan. Daarnaast is de verwachting dat de bouw van een kerncentrale in Nederland zeker tien jaar duurt. Ook zijn er zeer hoge investeringen nodig. Hierdoor scoort een kerncentrale niet hoog op schaalbaarheid en uitvoerbaarheid richting 2030.
Kleine centrales Een relevante ontwikkeling op het gebied van kernenergie zijn zogenaamde SMR-centrales (Small Modular Reactor). Een SMR is in feite een kleinschaliger versie van een kerncentrale. Ze hebben een vermogen van 10-300 MW (de Kerncentrale Borssele heeft een vermogen van 485 MW). In tegenstelling tot een conventionele kerncentrale is een SMR-centrale modulair opgebouwd waardoor ze in serie, en sneller, geproduceerd worden tegen een lagere, maar nog steeds aanzienlijke, kostprijs. Zie kernenergie
Het is niet reëel te veronderstellen dat SMR-centrale een schaalbare en uitvoerbare technologie is richting 2030. In het Klimaatakkoord is kernenergie daarom opgenomen als technologie die na 2030 wellicht interessant kan worden. Daarbij geldt bovendien dat, wanneer SMR-reactoren betaalbaar en haalbaar zijn, deze eerder ingezet worden als een regionale of lokale kerncentrale op plaatsen waar véél vraag naar energie is. Dat is niet het geval in de Hoeksche Waard.


Doordat men de trein wil laten doordenderen, is er geen pas op de plaats en wordt niet overwogen om hier met volle kracht onderzoek naar te doen.
Wel miljoenen naar SDE subsidie, maar niet voor onderzoek naar kernenergie.Is men wel echt zo ontzettend bezorgd?

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter