Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
Hoe werkt de doordrukmacht van het rijk om grootschalige windmolenparken aan gemeenten en burgers op te leggen?

In Noordoost Nederland drukt het rijk grootschalige windmolenparken door tegen de wil van gemeenteraden en bewoners in. Dat leidt tot scherpe controverses met grote maatschappelijke impact.
Hoogleraar bestuursrecht Herman Bröring (RuG) legt de oorzaak in een interview voor RTV Noord op 4 april 2019 naar 10 jaar terug, bij het rijk. Het verdient nader onderzoek zegt hij.
Hoe kon dat gebeuren en waarom corrigeert het rijk zijn - inmiddels door hemzelf schoorvoetend erkende - fouten niet?
Er is sprake van een ernstig democratisch manco in de besluitvorming.

Het verzet tegen windmolens is juridisch kansloos gemaakt door de rijksoverheid. Er is wetgeving ingevoerd die burgers en gemeenteraden buiten spel zet.
Deze wordt door het rijk ingezet bij het plannen en doordrukken van grootschalige windenergieparken.

Uitleg:

Een besluitvormingstraject voor windmolenparken begint met structuurvisies.
Mensen mogen niet in beroep tegen bindende besluiten in structuurvisies.
De Raad van State moet die structuurvisies hanteren als toetskader.
Daardoor gaat iedereen nat bij de Raad van State.
In feite heeft deze hogere rechter geen keus.
Deze constructie heeft het rijk bedacht en vastgelegd in de Crisis en Herstelwet (Chw) en de RijksCoördinatieRegeling (RCR).
Het is in strijd met het verdrag van Aarhus die daadwerkelijke inspraak van de burgers voorschrijft.
De Raad van State heeft aan dat verdrag niet getoetst.

In feite is de democratische rechtsstaat op het vlak van het energiebeleid en de ruimtelijke uitvoeringsplanning buiten werking gesteld door de rijksoverheid, die het daarbij met internationale verdragen (zoals verdrag van Aarhus) en het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie niet zo nauw neemt.

Er is sprake van bestuurlijke ondermijning door het rijk van onze democratische rechtsstaat.
De mensen in het Noorden en elders waar dit speelt zijn boos gemaakt door de staat.

Het Democratisch Energie Initiatief zet zich in om de democratie in de besluitvorming over het energiebeleid weer te herstellen.

Verder willen wij dat er op wetenschappelijk verantwoorde wijze duurzaamheidsmaatregelen uitgewerkt worden in plaats van beleid op grond van aannames en onjuiste premissen (zoals mbt windmolenparken die niet bijdragen aan de verbetering van het klimaat maar wel miljarden kosten). Zie over dit laatste aspect het artikel in de Telegraaf van 29/12/2018 waarin onze wetenschappelijke standpunten worden uiteengezet en toegelicht.
Naast het kiezen van de juiste maatregelen en vormen voor duurzame energie-opwekking wil het DEI een eerlijke verdeling van de lasten. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Het huidige beleid veroorzaakt met onjuiste maatregelen energie-armoede.
Het DEI wil dat omkeren.

Wat moet er veranderen om de democratie te herstellen?

Wij willen dat zowel de Chw als de RCR buiten werking worden gesteld en dat de rechtsbescherming voor de burger weer wordt hersteld.
Ook willen wij dat het rijk ophoudt met zijn top down aanpak in het energiegebied en stopt met het overrulen van gemeenteraden die windmolenparken afwijzen. Zoals Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Stadskanaal, Emmen ea.
OVERIGENS WORDEN ALLE REGIO’S GECONFRONTEERD MET DEZE OMDEMOCRATISCHE AANPAK.

Het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie wordt door het rijk niet gerespecteerd. Er moet op grond van onze eigen Grondwet en in overeenstemming met het Europees Handvest inzake de Lokale Autonomie, het Europees Recht, en (andere) internationale verdragen ruimte komen voor de lokale volksvertegenwoordiging om lokaal energiebeleid te voeren met bevoegdheden m.b.t. de daarbij horende ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Democratie betekent dat de overheid en het bestuur eigen fouten corrigeren en foute plannen terugnemen.
Ten aanzien van de lopende plannen heeft het rijk zijn fouten erkend. De plannen in de Veenkoloniën moeten ook in het belang van onze democratische rechtstaat gestopt en teruggenomen worden.

Zie artikel uit Dagblad van het noorden: ‘We willen verduurzamen maar dan wel democratisch’.

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter