Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Regionale Energie StrategieOp 10 juli is door Hoeksche Waards Behoud een bezwaarschrift ingediend bij Gedeputeerde Staten / Provinciale staten Zuid-Holland t.a.v. de door de gemeente Hoeksche Waard ingeleverde definitieve versie Regionale Energie Strategie 1.0.
Een afschrift hiervan is verzonden naar het college van de Hoeksche Waard en de griffie van de gemeente.

Het verzoek aan de Provincie is om serieus in te gaan op dit uitgebreid document. Het bevat een appel voor goed bestuur.

RES 1.0 heeft effecten over de langere termijn, die nu in een zeer korte tijd doorgedrukt worden. De gevolgen zijn desastreus voor ons landschap en voor de gezondheid van inwoners, waarbij we de onevenwichtige financiële verdeling van de kosten maar even achterwege laten. Deze zijn nu nog niet te overzien omdat veel zaken zoals de aanpassing van de infrastructuur niet in beeld zijn, maar die wel indirect op burgers worden afgewenteld. In dit stappenplan hebben burgers het recht om nee te zeggen op de plannen conform het Verdrag van Aarhus. Hetgeen nu aan de voorkant al niet is gebeurd.

Daarbij komt dat in het recht van de EU is vastgelegd dat gemeenten zich moeten houden aan de EU wetgeving onder alle omstandigheden. Dat beginsel heet Unietrouw.

Een bestuur dat nu moet besluiten, zou die voorgenomen besluitvorming over windparken, zonneweides en andere milieuplannen die onderhevig zijn aan de SMB richtlijn van de EU eerst moeten toetsen aan de hogere EU wetgeving, die voorgaat op nationaal recht en waar lokale besluitvorming aan moet voldoen. Ook als het rijk anders beweert. Dat is de consequentie die getrokken kan worden uit de uitspraak van het de Raad van State van van 30 juni jl.

Een bestuur dat het beginsel van Unierecht willens en wetens schendt, gelet op dit EU arrest loopt ook extra risico: claims en financiële schade voor de gemeente. De RES 1.0 is niet EU getoetst.

Er is slechts één conclusie: De RES 1.0 voldoet niet aan het voorzorgsprincipe en de volksgezondheid wordt door alle gewenste maatregelen in gevaar gebracht. Daarom is het besluit tot vaststellen van de RES 1.0 onzorgvuldig en dient nietig verklaard te worden.

De RES 1.0 moet terug naar de tekentafel.

Hieronder de hoofdlijnen van het 40 pagina's tellende  bezwaar waarin democratische legitimiteit, betrekken van burgers (Aarhus), inspraakrecht van burgers, gezondheid, behoorlijk bestuur, de diverse beginselen, het ontbreken van een kosten-batenanalyse, etc. etc. worden uitgewerkt!

Bezwaarschrift
Motivering van het bezwaar
1. De RES 1.0 voldoet niet aan het Verdrag van Aarhus
A. Het begin: de Klimaattafels
B. Aarhus: de burger
C. Burgerberaad en Gedragscode acceptatie en participatie windenergie op land
D. Aarhus: de gemeenteraad
E. Afhankelijkheidsrelatie RES 1.0 en omgevingsbeleid
Samenvatting Verdrag van Aarhus
2. Schenden EU richtlijnen door ontbreken MER
2.1.1. EU richtlijnen SMB 2001/42/EG en 2011/92/EU
2.1.2 RES : M.E.R plichtig en ontbreekt
2.1.3 Nog meer MER-plichtig
2.1.4 Burgers onvoldoende beschermd
2.2 Gezondheid van de mens
2.3 EU-richtlijnen als normenkader voor onderzoek naar effecten op beschermingsniveau gezondheid mens, leefbaarheid en milieu
2.4 Gezondheidsschade
3. De RES 1.0 voldoet niet aan de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur
3.1 Algemeen
Vertrouwensbeginsel
Gelijkheidsbeginsel
Zorgvuldigheidsbeginsel
Het specialiteitsbeginsel
Beginsel van Fair Play
Vooringenomenheid
Verbod op détournement de procédure?
3.2 Centraal gekozen basis RES
Tenslotte

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter