Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
In een video doen de wethouder, Eneco en ASR hun zegje.

Tijdens de interviews is er 1 woord wat het meest wordt gebruikt, nl. participatie en daaraan is tot nu toe de minste aandacht besteed, hoe wrang.

De gespreksleider stelt goede vragen, maar vraagt niet door, een gemiste kans!De 1e 16,5 minuten is wethouder Van Leenen namens de gemeente aan het woord.

Hij geeft weer aan dat er in 2018 door de gemeente Binnenmaas een besluit is genomen.
Hij zegt letterlijk dat het besluit over het zonnepark feitelijk vast ligt en dat Eneco hier dus als initiatiefnemer actie op kan ondernemen.

Participatie:
De gespreksleider stelt de vraag hoe het dan zit met betrekking tot de participatie van de inwoners in 2018. Ineens hapert de internetverbinding als Van Leenen hier iets over zegt (15:11).
Hij geeft aan, dat het een lang traject is geweest waar veel organisaties bij betrokken waren (red, GEEN INWONERS), er was niet veel persaandacht voor het zonne"park" toen en de aandacht ging meer uit naar windturbines.
Van Leen zegt letterlijk: "Het zonnepark is als een geaccepteerde grootheid zodanig geaccepteerd".
Door wie? Hij draait om de participatie in 2018 heen (die is er namelijk niet geweest) en volgens het verdrag van Arhus is dit een doodzonde!
Dit is trouwens een veel gehanteerde tactiek, hou het onder de pet voor de inwoners door het in een visie op te nemen zonder de inwoners hierin duidelijk mee te nemen en publiceer dit niet breed in de pers, neem een besluit en je kan niet meer terug

Vanaf minuut 16 is Eneco aan het Woord, Kevin van Sante.
Pas in december is besloten om een "enquête" te doen, om de mening van de omwonenden op te halen. 400 enquêtes zijn ontvangen.
Huidige stand van zaken:
De plannen worden voorbereid om de vergunning aan te vragen. Er zijn meningen opgehaald uit de omgeving via de enquête en daarop zijn plannen enigszins aangepast.
Vanaf minuut 18 worden de resultaten besproken, Zie voor een duiding hiervan onze visie.
Financiële participatie, wat houdt dit in?
Mede-eigenaar worden, doel is 50% mede-eigenaarschap in het klimaatakkoord.
De helft zou dus lokaal door burgers geïnvesteerd moet worden.
Iedereen (hele Hoeksche Waard) kan lid worden van de coöperatie.via HW Duurzaam.
Er komt geen antwoord over hoogte van de bedragen en rendementen (die je zelf via de belasting al hebt betaald!).
Er kan ook stroom via de coöperatie worden afgenomen.

De afkoop van participatie via de coöperatie is dus nog niet bekend. Daar zal HW Duurzaam zich mee bezig houden.

Er is op de locatie geen natuur aanwezig. Hoezo geen natuur, het is weids landschap wat nu verdwijnt. Daarom wil men het zonnepark niet zien, komt er uit de enquête!.
Zonnepark is positief voor ecologie volgens Eneco.
Tussen de 2 turbines komt een ecologische zone! Fijn tussen die zwiepers.
Wandelen en fietsen bij de windturbines. Gezellig!

Vanaf minuut 32 is ASR de eigenaar van de aan het woord, Raymond Gennissen
900 mensen hebben gereageerd.
Compensatiebos, heel mooi, hoe lang duurt het voordat we een bos hebben dan?


vanaf minuut 39 - Het vervolgproces

Eneco gaat met het aangepast ontwerp de vergunning aanvragen, daarna met HW Duurzaam de coöperatie vorm geven.
zonnepark planningDaarna volgt de planning, zie het plaatje.

ASR heeft nog geen concreet plan, er moet eerst grond worden verworven en overleg met de stakeholders HW en Staatsbosbeheer.
De bewoners zijn helaas geen stakeholders.

Gemeente
Het is belangrijk om de de inwoners erbij te betrekken.
Via nieuwsbrieven zal de omgeving worden geïnformeerd.
Binnenkort zal er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend.
Eneco organiseert een informatieavond (digitaal). Interactief....

Inwoners kunnen vragen stellen en opmerkingen plaatsten via de website https://www.debuitenzomerlanden.nl

De financiële participatie zal via HW Duurzaam verlopen.

ASR en Eneco zullen op een later tijdstip een digitale bijeenkomst organiseren over de algemene gang van zaken en de ontwikkelingen van het bos.

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
enqueteVandaag kwam de analyse van de enquête van het geplande zonne"park" te Heinenoord.

De gesloten (open deur) vragen, zoals biodiversiteit is belangrijk en het zonnepark moet aan het zicht onttrokken worden - wie wil dit niet - scoorden hoog.....
Veel informatie wil men verder niet, 2,8 op een schaal van 5. We zitten ermee opgescheept, laat maar die info.
Men wil wel graag meeprofiteren, maar Eneco (met StukjeZon), de initiatiefnemer is niet erg in trek.
Een lokale coöperatie wil men wel, maar niemand weet wat dit betekent, want daar is geen informatie over!

Open vragen
De enquête vraagt niet of de inwoners van Heinenoord een zonne"park" willen.

Antwoord:
Eind 2018 is door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Binnenmaas een integrale visie voor polder De Buitenzomerlanden vastgesteld voor alle ontwikkelingen, die speelden en spelen, in het gebied. Bij het vaststellen van deze visie zijn ook de ruimtelijke kaders vastgesteld voor nieuwe ontwikkelingen in dit gebied, zoals het zonnepark.
Door het ontwikkelen van het zonnepark hoopt Eneco invulling te mogen geven aan deze visie en vraagt via deze enquête aan de inwoners om mee te denken in het ontwerp.

Dat is het dus, het enige wat nog rest is de hoe je deze ellende nog een beetje netjes neerlegt.

De burgers worden niet betrokken bij de besluitvorming

Antwoord:
Bij het vaststellen van de visie “De Buitenzomerlanden” in 2018 door de voormalige gemeente Binnenmaas hadden de burgers de mogelijkheid om te participeren in de planvorming voor het gebied van de Buitenzomerlanden. In die planvorming stond o.a. een zonnepark op deze locatie.
Met deze enquête geven we de burgers aan de voorkant de mogelijkheid mee te denken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark


Het eerste is niet de waarheid, er was geen burger betrokken bij het opmaken van de visie en men is volgens ons nog aan het zoeken in de archieven of er iets te vinden valt over participatie.
Het antwoord zal wellicht hetzelfde zijn als bij het Wob verzoek, wij hebben hiervan geen documenten kunnen vinden.

Waarom is er geen informatieavond georganiseerd?

Antwoord:
In verband met de huidige situatie, door corona, was het helaas niet mogelijk om een fysieke informatieavond te organiseren in Heinenoord.
Een alternatief was geweest om een digitale informatieavond te organiseren, maar in plaats daarvan is er in eerste instantie voor gekozen om zo snel mogelijk meer informatie te verstrekken via video en website.
Op die manier was de informatie beschikbaar en hadden mensen de gelegenheid in eigen tijd de informatie terug te lezen op de website en feedback terug te koppelen via de enquête.


Corona komt eigenlijk wel goed uit qua participatie.
Digitale info-avond slaan we over, dan gelijk maar een enquête.....

Is het zonnepark al een feit?
Bij het vaststellen van de visie De Buitenzomerlanden zijn de ruimtelijke kaders vastgesteld voor het zonnepark,
het zonnepark is echter nog niet vergund. Eneco zal eind januari/begin februari 2021 de vergunning aanvragen bij de gemeente.


Ja het gaat dus door, de vergunning wordt aangevraagd.
Het ontwerpbesluit ligt vanaf mei 2021 ter inzage en daar kan een zienswijze (zie hieronder) door eenieder op worden ingebracht. Het collega kan dat aanhoren en gewoon zijn plannen verder uitvoeren.
Daarna kan nog bezwaar gemaakt worden.

Wikipedia:

Een zienswijze is een reactie die een belanghebbende (een natuurlijke of rechtspersoon) aan het bevoegd gezag kan sturen als reactie op een ontwerp-besluit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontwerp-bouwvergunning, een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-milieuvergunning (ontwerp-beschikking Wet Milieubeheer). Zienswijzen kunnen worden ingediend tijdens de periode dat het ontwerp-besluit ter inzage ligt. Over het algemeen is hier een periode voor 6 weken voor.

Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan. Bij een ontwerp-bestemmingsplan is het noodzakelijk om een zienswijze in te dienen om later tegen het besluit in beroep te kunnen gaan.

Een zienswijze die te laat wordt ingediend wordt onontvankelijk verklaard.

(Leestijd: 6 - 11 minuten)

klimaatakkoord zonne energieInspreeknotitie zonnepark Buitenzomerlanden van 12 januari 2021

Geacht college en geachte raad,

Hoeksche Waards Behoud is in augustus 2020 als klein initiatief opgestart om de inwoners van de Hoeksche Waard te helpen om beter inzicht te krijgen in de complexe materie van de zogenaamde energietransitie. Focus is om inzicht te geven in de onomkeerbare effecten die dit heeft op de inrichting van ons landschap, op onze persoonlijke levenssfeer en financiën van de huishoudens. Dit initiatief is geboren uit bezorgdheid t.a.v. deze effecten.

Het flyeren in Heinenoord en de aandacht via Hoeksche Waards behoud heeft nu een discussie vanuit de inwoners richting de gemeente op gang gebracht.

Mijn naam is Jaap Wols, ik kom uit Heinenoord en deze inspraaknotitie is op persoonlijke titel.

Als zeer bezorgde burger maak ik graag gebruik van het inspreekrecht en wil dit gebruiken m.b.t. de plannen voor een zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel.

In december belandde Nieuwsbrief 2 van de Buitenzomerlanden bij de Heinenoorders in de bus en voor velen was dát de eerste keer dat zij over een zonnepark in hun directe omgeving hoorden.

Allereerst iets over zonne-energie.

Er zijn veel nadelen van zonnepanelen. Ik noem er een paar in vogelvlucht, ze zijn na te lezen op deze website[1]:

 • Zonnepanelen hebben een lage energiedichtheid, vragen veel ruimte voor relatief weinig opbrengst [2].
 • De industriële uitstraling in ons landschap is niet wenselijk.
 • Zonne-energie wordt in Nederland hoofdzakelijk opgewekt in de zomer (62%) en van november t/m februari is de opbrengst slechts 13% [3].
 • Het grootste probleem met wind- en zonne-energie is het feit dat het toevalstroom is. Op een mistige, windstille dag is altijd een 100% back-up nodig [4].
 • Zonnepanelen spekken de kas van de grote hoofdzakelijk buitenlandse energiebedrijven, door enorme subsidiebedragen die zij ontvangen [5], opgebracht door de burger via de energienota (in de periode 2011-2019 al 8,8 miljard), gemiddeld betaalde de huishoudens in deze periode € 7.365 [6]. Dit soort opwek is dus niet rendabel.
 • Daarnaast zijn zonnepanelen een belasting voor het milieu zowel voor mens als dier, maar ook vanwege niet duurzame materialen.
 • Als laatste wil ik de daling van de huizenprijzen met ca. 3% benoemen [7].

Zon op land is onderdeel van de RES en die baart op alle fronten zorgen: gebrek aan informatie aan en participatie van burgers en de grote impact op het landschap in ons mooie Hoeksche Waard.

Daarnaast zijn de kosten voor de burgers groot. Nu al kunnen 650.000 gezinnen (8%) hun energierekening niet of nauwelijks betalen en dit worden er naar schatting 1,5 miljoen in 2030, mede door het van het gas af halen van de huizen en de almaar toenemende belasting voor zogenaamde verduurzaming [8].

Uw beslissingen hebben tot in de verre toekomst grote gevolgen, ook als u niet meer in de raad vertegenwoordigd bent.

Daarnaast zijn er betere alternatieven in de vorm van energiebesparing, alternatieve energie uit bodem en water (mits betaalbaar), beter openbaar vervoer en bovenal kernenergie.

Participatie

Dit zonnepark is een onderdeel van de visie Buitenzomerlanden uit 2018 waar door diverse organisaties een visie is neergelegd, zónder dat daar een inwoner aan te pas kwam.

Op 23 oktober 2019 werd in een raadsbrief melding gemaakt van een initiatief. Toen al was Eneco bezig met het onderzoeken van haalbaarheid. In nieuwsbrief 1 van de Buitenzomerlanden (welke slechts beschikbaar was voor geabonneerden of via de website) stond dat het college al een besluit heeft genomen mee te werken aan de komst van een zonnepark en mag de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken en komt de inwoner pas in december in zicht met een zogenaamde participatie via een enquête (wat nu slechts blijkt uit het beantwoorden van zes gesloten vragen en een kans een opmerking te mogen plaatsen).

In de RES wordt niet gesproken over dit park en omdat er alleen pijplijnprojecten zijn opgenomen die ook gerealiseerd gaan worden, geeft dit aan dat het zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel nog niet definitief is [9]. Wél staat er dat dit een aanzienlijke ruimtelijke impact heeft en dat er nadere gesprekken moeten plaatsvinden om te komen tot een gedragen ambitie [10].

Er is echter van 2018 tot half december 2020 geen enkele sprake van participatie van burgers!

Het verdrag van Aarhus bepaalt dat burgers van het eerste moment van het planproces (het voorstadium) reële invloed en zeggenschap moeten krijgen en dat ze van de consequenties van de plannen op de hoogte moeten worden gesteld [11]. Dit is niet gebeurd.

Het gebrek aan participatie is de Heinenoorders in het verkeerde keelgat geschoten. Er hangen heel wat gele flyers voor het raam.

Concluderend:

Een zonnepark is niet de optimale oplossing voor energieopwekking en is een aanslag op de open ruimte waarvan de Heinenoorders graag genieten, gezien de drukte op de dijk gedurende het hele jaar.

Er is behoefte aan een echt gesprek, meer informatie en zeggenschap, vandaar de onderstaande opmerkingen en aandachtspunten waarmee u naar ik hoop snel aan de slag gaat!

 

Dank voor uw aandacht!

Ik heb diverse opmerkingen/aandachtspunten voor het college en gemeenteraad:

 • Waarom wordt niet meer ingezet op zon op dak, hoeveel potentie heeft dit nog in de Hoeksche Waard en waarom is dit park nu nodig? Er wordt nu amper 5% van de daken gebruikt in Nederland [12] en 6,5% op bedrijfsdaken [13].Zet eerst in op deze groeimogelijkheid.
 • Heeft het college ook naar alternatieve locaties gekeken?
 • In de 1e RES is voldoende opwek gerealiseerd en wordt niet over Heinenoord gesproken, waarom dan een zonnepark bij Heinenoord?
 • De grond op de locatie van het zonnepark is licht tot sterk vervuild en moet gesaneerd worden [14], dit zou bij plaatsing van panelen voor langere tijd niet mogelijk zijn!
 • Het verdrag van Aarhus bepaalt dat burgers van het eerste moment van het planproces (het voorstadium) reële invloed en zeggenschap moeten krijgen en dat ze van de consequenties van de plannen op de hoogte moeten worden gesteld. Dit is niet gebeurd.
 • De huidige enquête is absoluut ontoereikend. Plan een bijeenkomst in Heinenoord waarbij inwoners hun mening kunnen geven. Vraag of men het zonnepark wel wil en geef de mogelijkheid om alle vragen te kunnen stellen.
 • Burgers hebben nu wel een 2D plaatje kunnen zien, mits ze kijken op de website, maar dat geeft niet de ruimtelijke impact aan. Het verzoek is om een 3D impressie of animatie te maken, zodat duidelijk is hoe het zonnepark er in het echt uit ziet en welk effect dit heeft op het landschap.
 • Hoe gaat het compensatiebos er uitzien, ook hier zou een 3D impressie verduidelijkend zijn.
 • Waarom is al opdracht gegeven aan Eneco om plannen te ontwikkelen, zonder dat er groen licht is en wat gebeurt er met de kosten als dit niet doorgaat?
 • Eneco stukje zon is voor iedere Nederlander, mits klant bij Eneco beschikbaar. Dit is geen meerwaarde van dit zonnepark!
 • Er wordt gevraagd of de inwoners een lokale coöperatie willen, maar er wordt niet uitgelegd wat dit inhoudt.

Afgelopen week verscheen er in de Telegraaf een artikel waarin naar voren komt dat omwonenden amper interesse hebben in deelname aan grootschalige zonneparken [15].

 

Overige:

 • Zijn er naast Eneco nog andere partijen gevraagd om een plan op te maken voor een zonnepark en zo nee waarom niet?
 • Hoeveel subsidie zou Eneco kunnen ontvangen voor dit park?
 • Zijn er in het contract (met Eneco) afspraken gemaakt voor de opruimkosten?
 • Wat is de levensduur van het zonnepark en zou er daarna weer een nieuw zonnepark aangelegd mogen worden?

Voor vragen of overleg kunt u Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. gebruiken, waarna er ook telefonisch contact kan plaatsvinden.

 

[1] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord

[2] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/25-nieuws/43-energie-opbrengst-per-m2

[3] https://www.zelfstroom.nl/opbrengst-zonnepanelen-dit-is-de-beste-maand/

[4] https://www.facebook.com/hoekschewaards.behoud.1/posts/191634402627945

[5] https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i23219/banken-en-private-investeerders-pakken-door-zonne-energie-verworden-tot-spel-van-het-grote-geld

[6] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/klimaatakkoord/klimaatakkoord-kosten

[7] https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/images/blg-917523.pdf, blz. 6 en 32

[8] https://www.trouw.nl/nieuws/het-aantal-mensen-dat-energierekening-niet-kan-betalen-dreigt-te-verdubbelen~be43f3ae/

[9] Zie https://openpdc.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Voorlopige-concept-RES-Hoekse-Waard.pdf, pagina 20

[10] Zie https://openpdc.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/05/Voorlopige-concept-RES-Hoekse-Waard.pdf, pagina 19

[11] Verdrag van Aarhus in het kort

Het verdrag van Aarhus bepaalt dat om recht te kunnen doen gelden en deze plicht te kunnen vervullen, burgers toegang tot informatie, recht op inspraak in de besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden moeten hebben. In dit verband is erkend dat burgers bijstand nodig kunnen hebben om hun rechten uit te oefenen. Het Verdrag van Aarhus bepaalt ook:

-       reële invloed, zeggenschap van het eerste moment planproces (ook voorstadium) op basis van volledige en volwaardige  informatie aan de burger. Zij moeten van alle consequenties op de hoogte gesteld worden. De informatie moet actueel zijn, nauwkeurig en vergelijkbaar.

-       de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van de voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle cultuurgebieden en bouwwerken, voor zover zij worden of kunnen worden aangetast door de bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen, door de bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten.

[12] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1860738628/omwonenden-hebben-amper-interesse-in-deelname-aan-grootschalige-zonneparken - In plaats van akkers op te offeren, pleit Rotmans voor het gebruik van 2,5 miljard vierkante meter aan daken, gevels en andere oppervlakten zoals op industrieterreinen, langs wegen en spoorlijnen. „Laat de overheid eerst eens zorgen dat we die oppervlakte gebruiken. Amper vijf procent van de daken wordt nu gebruikt. Niemand wordt er blij van als straks al onze polders vol liggen met zonnepanelen.”

[13] https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i19536/93-5-procent-potentieel-geschikte-bedrijfsdaken-heeft-nog-geen-zonnepanelen

[14] https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/10/BIJLAGE_III_Archeologisch_onderzoek_pdf.pdf

blz. 20 Volgens het Bodemloket is het gebied ten westen van de Boonsweg in polder Buitenzomerlanden opgehoogd met baggerspecie (www.bodemloket.nl). Dit zal nog gesaneerd moeten worden volgens het Bodemloket. Ook in de polder Kooimansland is een baggerspeciedepot op het land aanwezig volgens het Bodemloket. Volgens het Bodemloket hebben in het plangebied nog geen saneringen plaatsgevonden die de bodemopbouw hebben aangetast.·Roijendijk (2019) heeft een milieukundig onderzoek uitgevoerd in het plangebied, rondom de bouwlocaties van de windmolens, kraanopstelplaatsen, tijdelijke werklocaties, aan te leggen wegen en gedempte sloten. De boringen zijn dus over de gehele noordrand van het onderhavige plangebied gezet, maar niet gebiedsdekkend ten opzichte van het onderhavige plangebied.In totaal zijn ongeveer 265 boringen gezet. Hieruit blijkt dat de bodem (zowel de bovengrond als de ondergrond) licht tot sterk verontreinigdis, afhankelijk van de locatie.

[15] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1860738628/omwonenden-hebben-amper-interesse-in-deelname-aan-grootschalige-zonneparken

(Leestijd: 4 - 7 minuten)
zonnepark Heinenoord 1 768x278

Gemeente Hoeksche Waard heeft het onzalige idee om een 30 hectare groot zonnepark in Heinenoord te ontwikkelen.
Volgens plan zou dit park jaarlijks 27.550.000 kwh energie opwekken en wordt in samenhang met de windturbines ontwikkeld.

De plannen zijn via 'Nieuwsbrief 2 de Buitenzomerlanden' nu eindelijk ook beland bij de inwoners van Heinenoord en dat maakt veel los in Heinenoord en heeft geresulteerd in een flyer en geplande acties.

Het moment dat je deze Nieuwsbrief in je brievenbus vindt, is waarschijnlijk het moment waarop je voor het eerst hoort dat er een zonnepark in Heinenoord komt.

Hoeksche Waards behoud zegt nee tegen de plannen van gemeente Hoeksche Waard. Waarom geen tijdige participatie!

Daar zijn heel veel redenen voor:

 1. zonnepanelen hebben een lage energiedichtheid (zie energie opbrengst per m2), dat wil zeggen een hoog oppervlaktebeslag en relatief weinig opbrengst
 2. bij zonnepanelen blijven er hoge kosten voor een backup systeem (zon/fossiel) nodig, omdat het toevalstroom is, er is geen constante stroom van energie
 3. bij overstappen op zonne- en windenergie zullen er zonder backup black-outs ontstaan net als in Californië nu al soms het geval is
 4. zonne-energie is toevalstroom en wordt en masse aangeboden (april-augustus 62%) als het het minste nodig is en ontbreekt als deze het meeste nodig is (september-maart 38% - november t/m februari 12%) om de warmtepompen van stroom te gaan voorzien, zie de opbrengst van 12 december 2020, er is geen constante stroom van energie en zie https://www.zelfstroom.nl/opbrengst-zonnepanelen-dit-is-de-beste-maand/
 5. de zogenaamde co2-winst wordt grotendeels geneutraliseerd doorn inpassingsverliezen en extra brandstof die nodig is in het fossiele systeem voor backup en tijdens bouw en afbraak
 6. zonne-energie die over is kan worden opgeslagen in waterstof met een verlies van 66%, niet efficiënt dus
 7. zonneparken bestaan bij de gratie van subsidie
 8. zonneparken spekken de kas van (buitenlandse) elektricteitsbedrijven die miljardensubsidies opstrijken, Banken en private investeerders pakken door: zonne-energie verworden tot spel van het grote geld, in de periode 2011-2019 is er € 8,8 miljard doorgesluisd
 9. de burger betaalt de subsidie via een hogere energierekening door energiebelasting en opslag duurzame energie, in de periode 2011-2019 betaalde een gemiddeld huishouden € 7.365 voor alle vormen van 'duurzame energie
 10. zonnepanelen ontsieren het landschap en hebben een industriële uitstraling, zie hier een voorbeeld van een esthetische ramp
 11. zonnepanelen bevatten niet duurzame materialen en er dreigt een afvalberg van afgedankte zonnepanelen omdat het niet winstgevend is
 12. zonnepanelen dekken de bodem af en maken gebruik van kostbare landbouwgrond
 13. zonnepanelen hebben effect op het leefgebied van mens en dier (insecten, vogels en andere dieren in de voedselketen) en het bodemleven wordt verstoord
 14. zonnepanelen kunnen voor hinderlijk lichteffect zorgen
 15. zonnepanelen verhogen de zogenaamde opwarming van de aarde omdat de grond geen warmte absorbeert
 16. volgens een onderzoek in de Verenigde staten (laatste bladzijde http://www.clca.columbia.edu/13_39th%20IEEE%20PVSC_%20VMF_YY_Heat%20Island%20Effect.pdf) kan een zonnepark de temperatuur verhogen met 1,9 graden Celsius om en bij de panelen
 17. zonneparken hebben effect op woningprijzen, volgens het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Econonomische Zaken en Klimaat uit 2019 (blz. 6 en 32 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917523.pdf) is ca. 3% binnen 1 km van het zonnepark (en voor turbines van meer dan 150 meter hoog ca. 5% binnen 2 kilometer van de turbines

Zie hieronder de hele geschiedenis van het zonnepark tot en met nu.
Van 2018 tot heden

In de visie 'De Buitenzomerlanden - Opladen aan de Oude Maas' van 8 november 2018 is onderstaande schets opgenomen.

Op bladzijde 18 staat:
Wie is daarvoor nodig?
• ASR als grondeigenaar
• Energie ontwikkelaars
• HWL voor natuurcompensatie
• Gemeente Hoeksche Waard voor vergunningen, ruimtelijke uitgangspunten en afspraken over (natuur)compensatie
• HW Duurzaam

Mist u ook iemand? Ja, de inwoners van Heinenoord.

In december 2018 is de de visie door gemeente Binnenmaas vastgesteld.

Op 23 oktober 2019 stuurt wethouder Piet van Leenen een raadsinformatiebrief 23 oktober 2019 aan het college. Hierin wordt melding gemaakt van overige initiatieven:

Zonnepark Heinenoord.
Begin 2018 zijn er gesprekken gevoerd over het Zonnepark Heinenoord. Op de locatie links van de Heinenoordtunnel heeft de grondeigenaar ASR samen met Eneco het voornemen een zonneweide van 35 ha. aan te leggen. Dit is goed voor de energieopbrengst van 8000 huishoudens. Het zonnepark zal in samenhang met het windpark ontwikkeld worden en gebruik maken van dezelfde netaansluiting. Dit project is als pilot project opgenomen in het gebiedsprogramma Hoeksche Waard en ook door de provincie aangemerkt als experiment in verordening Ruimte. Het zonnepark is ook opgenomen in de visie De Buitenzomerlanden. Gemeente Binnenmaas heeft daarnaast in 2018 een aantal randvoorwaarden aangegeven voor het zonnepark. Eneco onderzoekt op dit moment de haalbaarheid en de randvoorwaarden.

Er is nog geen vraag gesteld aan de burger maar Eneco is in 2019 al bezig met de haalbaarheid en randvoorwaarden.
Dit is een beproefde tactiek van de gemeente. Zet de boel vast in gang en als er straks al vergaande plannen en kosten zijn "kan je niet meer terug" en mag de burger nog ja zeggen met een nietszeggende enquête.

In augustus 2020 wordt in de Nieuwsbrief van Windpark Oude Maas (nr. 26) voor het eerst richting burgers en dan alleen aan degenen die de Nieuwsbrief over een windpark ontvangen over het zonne"weide" gesproken, zonder verdere uitleg.

In oktober 2020 (nieuwsbrief Buitenzomerlanden 1- let op de naamswijziging het gaat meer alleen over de turbines) wordt ineens groots melding gemaakt van een zonnepark in Heinenoord.
Hoeksche Waards behoud heeft na deze nieuwsbrief aan de bel getrokken bij de gemeente, zie deze pagina.
Het antwoord van de projectleider:

Voor het zonnepark Heinenoord is een principe besluit genomen.

Er is door het college van B&W nog geen definitief besluit genomen over de komst van het zonnepark in Heinenoord. Het college heeft een principe besluit genomen om de plannen van het zonnepark door de ontwikkelaar uit te laten werken. Hierbij is participatie van de omgeving een belangrijke voorwaarde. Op dit moment bereiden wij de participatie voor het zonnepark samen met de ontwikkelaar voor. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat communiceren naar de omgeving. Voor het zonnepark moet nog een procedure worden doorlopen.

In Nieuwsbrief Buitenzomerlanden 2 meer informatie. Deze brief is in Heinenoord bezorgd. Dat heeft wat los gemaakt.

Het idee is om 50% van de elektriciteitsproductie van het zonne"park" lokaal beschikbaar te stellen, wat dit ook mag betekenen.
En: meedenken, zie onder meedenken!? wat dat inhoudt!

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
U heeft de mogelijkheid om mee te denken over de uitwerking van ontwikkelingen in het gebied
Wij willen u graag betrekken bij de ontwikkeling van het zonnepark Heinenoord en de inrichting van het compensatiebos.
U heeft de mogelijkheid om uw ideeën te geven over:
1. De inrichting van en de financiële participatie in het mogelijke zonnepark ten westen van de Heinenoordtunnel.
2. De inrichting van een nieuw bos ten noorden van Heinenoord.

Vanaf donderdag 17 december kunt u de website www.debuitenzomerlanden.nl bezoeken.
Via deze website krijgt u informatie over het proces van deze 2 projecten.
Daarnaast vragen wij u voor beide projecten een enquête in te vullen over uw wensen voor de inrichting van het gebied.

Geen vragen of Heinenoorders dit zonne"park" wel willen.

Laat je stem horen en vul de enquêtes in, zie
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-zonnepark
en
https://www.debuitenzomerlanden.nl/enquete-natuur-recreatie

1) Je krijgt de volgende vragen voorgeschoteld over het zonne"park":

vraag opmerking Hoeksche Waards behoud 
Het behouden en creëren van de biodiversiteit op de locatie van het zonnepark is belangrijk biodiversiteit - verscheidenheid van levensvormen is altijd belangrijk, je kan een zonne"park" echter niet veel anders inrichten dan gebruikelijk, beetje wassen neus zo'n vraag
Het zonnepark moet volledig aan het zicht onttrokken worden met beplanting mocht het er komen, dan liever wel
Ik zie graag dat het zonnepark een informatief karakter krijgt in samenhang met het windpark door het plaatsen van informatieborden over het opwekken van duurzame energie als het niet teveel kost
Inwoners van de gemeente Hoeksche Waard moeten middels participatie mee kunnen profiteren van de opgewekte energie uit het zonnepark laat maar zien wat dit betekent
De participatie voor het zonnepark zie ik het liefst in de vorm met Eneco StukjeZon Eneco StukjeZon is voor iedere Nederlander, niet specifiek voor Heinenoord of Hoeksche Waard. Is dus misleidend! De stroom komt niet specifiek van deze panelen!
De participatie voor het zonnepark wil ik gerealiseerd zien in samenwerking met een lokale coöperatie eerst maar eens uitleggen wat dit inhoudt

2) Je krijgt de volgende vragen voorgeschoteld over natuur & recreatie:

vraag opmerking Hoeksche Waards behoud
Het behouden en creëren van bos en natuur nabij Heinenoord is belangrijk een open deur, we hebben al bijna geen bos in heel de Hoeksche Waard
Het nieuwe bos moet toegankelijk zijn door wandel- en fietspaden opnieuw een open deur, hoe kom je er anders
In het nieuwe bos moet een honden uitlaatplek komen waar de honden kunnen loslopen als het er komt, dan afgescheiden gebied
In het nieuwe bos moet een plek komen voor kinderen om te spelen als het er komt is dat leuk
In het nieuwe bos moet een stiltegebied komen waarin enkel geluiden van de aanwezige flora en fauna te horen zijn als je een bos van tig hectare hebt, dan lukt dat wellicht, dit lijkt ons een lachertje
 In het bos moet ook ruimte zijn voor andere vormen van recreatie, namelijk:  

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Een aantal inwoners van de Hoeksche Waard maakt zich zorgen over het nieuw te bouwen Zonnepark Heinenoord, dat dertig hectare groot wordt. Ze trekken bij de gemeente aan de bel. ‘Het zou pas echt van participatie getuigen als ik hierover geïnformeerd word en mij gevraagd word of ik het wel wil’.

Ook Constructief Hoeksche Waard en BurgerBelangen hebben na de onrust vragen gesteld over het zonnepark. ,,Waarom worden de inwoners niet bijtijds betrokken bij de ontwikkeling van een dergelijk ingrijpend traject?”, vraagt Werner de Jong.

We wachten eerst de uitkomst van de enquête af voor wij een beeld vormen over wat er leeft onder inwoners over het zonnepark

Woordvoerder gemeente Hoeksche Waard

Eind september heeft het college ingestemd met het verzoek van Eneco om het plan van het zonnepark verder uit te werken. ,,Dit betekent dat Eneco akkoord heeft gekregen te starten met de voorbereidingen van de procedure.” De voorwaarden van het college waren dat de omgeving mee moet participeren in het zonnepark. Door mee te denken, maar ook doordat vijftig procent van de elektriciteitsproductie van het zonnepark lokaal beschikbaar wordt gesteld. ,,De aanvraag wordt eind januari voorgelegd aan de raad.”

De gemeente reageert op de onrust over het park: ,,We wachten eerst de uitkomst van de enquête af voor wij een beeld vormen over wat er leeft onder inwoners over het zonnepark.” De enquête is nog tot half januari in te vullen via debuitenzomerlanden.nl.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
zonnepark Heinenoord 1 768x278Het zonnepanelen complex zoals de gemeente dit wil realiseren.
Waarschijnlijk ben jij net als wij, begaan met onze natuur, en zeker die vlakbij. En wellicht maak jij je ook hard voor je eigen gezondheid, die van je naasten en die van jouw (klein-) kinderen. En héél misschien ben jij ook wel iemand die helemaal klaar is met de verhaaltjes die ons verteld worden.

Het verhaaltje bijvoorbeeld dat 5 windturbines en 30 ha zonnepark in Heinenoord goed zouden zijn voor ons en voor ons milieu. Nu, dat dat echt onzin is kun je uitvoerig lezen op https://hoekschewaardsbehoud.nl/. Er staat veel informatie en YouTube filmpjes die toelichting geven.

Vind je bovenstaande al onzin? Lees dan vooral niet verder en even goede vrienden.

Ben je wel benieuwd waar de Stichting Wind van Voren, Barendrecht tegen Windmolens en Hoeksche Waards Behoud zich hard voor maken? Verdiep je dan vooral. Vind de websites en/of Facebook pagina's.

Op https://hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord kun je uitvoerig lezen hoe de gang van zaken is gegaan, en dat deze verre van fair is verlopen. En dat het meedenken https://hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/98-meedenken echt een wassen neus is. Veel Hoeksche Waarders weten hier nog helemaal niets van af zelfs.

Op https://hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/102-flyer-zonne-park-heinenoord vind je een flyer met erg makkelijke én effectieve stappen om zelf te ondernemen. Zoals de flyer downloaden en deze op je raam plakken.

Via https://hoekschewaardsbehoud.nl/8-politiek/99-mail-je-raadslid kun je met 1 druk op de knop 1 of álle raadsleden mailen en hen vertellen dat er sprake moet zijn van échte participatie.

Deel vooral ook deze tekst met zoveel mogelijk mensen uit de Hoeksche Waard via mail, social media en/of what's app bijvoorbeeld.

Hartelijk dank, namens bewoners uit de Hoeksche Waard en met name Heinenoord.

(Leestijd: 2 - 3 minuten)

Download de flyer en verspreid deze zo veel mogelijk via mail of social media.

Zeg nee tegen een 30 hectare groot zonne”park” in Heinenoord

 • Landschap ontsierend en met een industriële uitstraling
 • Zeer lage opbrengst t.o.v. het ingenomen oppervlak (lage energiedichtheid)
 • Niet rendabel en kost daarom veel subsidie en ons bakken belastinggeld via de energierekening (energiebelasting en ODE)
 • Het leefgebied van mensen en dieren wordt aangetast
 • In de winter zeer lage opbrengsten, terwijl dan stroom nodig is voor warmtepompen

Meer info: https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/12-zonnepanelen/97-zonnepark-heinenoord

 Geen windturbines in Heinenoord!

 • Slecht voor de gezondheid door laagfrequent geluid, dat kilometers ver doordraagt
 • Landschap ontsierend
 • Niet rendabel en kost daarom veel subsidie (€ 650.000 per turbine per jaar) en het kost ons heel veel belastinggeld dat naar grote buitenlandse concerns gaat
 • Slecht voor mens en dier (bijvoorbeeld vogelsterfte)
 • Na 20 jaar blijft er amper te recyclen materiaal over

Meer info: https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/11-windmolens/100-windturbines-heinenoord

 
Bezwaarschrift tegen de windturbines

Stichting Wind van Voren heeft samen met diverse bezorgde bewoners een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard om de bouw van de turbines te verhinderen. Het is een laatste, kansrijke poging om via een uiteindelijke gang naar de rechter de vergunning nietig te laten verklaren.

Kom in actie!

 • Stuur het raadslid van de partij waar je je mee verbonden voelt een mail

Via https://www.hoekschewaardsbehoud.nl/8-politiek/99-mail-je-raadslid

 • Deel dit bericht als foto met zoveel mogelijk mensen uit Heinenoord en/of de Hoeksche Waard
 • Hang de poster aan je raam, zie de andere kant van dit blad
 • We kunnen steun heel goed gebruiken, bezwaarschriften zijn duur!

Maak een gift over op ING rekening NL66 INGB 0006 5906 61,

Stichting wind van Voren (K.vK. 60839368) Hartelijk dank!


Kan ook via een tikkie 
WvV tikkie (Leestijd: 1 - 2 minuten)
In nieuwsbrief 2 van de Buitenzomerlanden wordt gemeld dat 50% van de elektriciteitsproductie van het zonnepark lokaal beschikbaar komt.
Op de site buitenzomerlanden.nl staat:

Mogelijkheden voor financiële participatie:

 • Eneco StukjeZon®
  Met Eneco StukjeZon® wekken omwonenden stroom op via een paneel in het zonnepark Heinenoord. Inwoners van Heinenoord kunnen zo zonne-energie opwekken zonder panelen op eigen dak. Vanuit het zonnepark wordt 50% van de elektriciteitsproductie lokaal aangeboden aan de inwoners van Heinenoord.
 • Samenwerking lokale energiecoöperatie
  Ambitie is om de mogelijkheid te onderzoeken om de participatie gezamenlijk met een lokale co-operatie te organiseren.
Eneco stukje zon heeft niets te maken met dit zonnepark.
Iedere Nederlander kan hierin deelnemen, ook inwoners in Amsterdam of Groningen en let op: je moet wel klant zijn bij Eneco en dan heb je 15% voordeel.  De termijn van deelname is 5 jaar.

De lokale energiecoöperatie moet nog duidelijke worden.

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Zonnepanelen zijn slechts effectief voor 40 procent van de opgewekte elektriciteit. De andere 60 procent gaat verloren aan inefficiënties in het noodzakelijke fossiele back-up systeem en aan inpassingsverliezen.
Daarmee is de effectieve CO2 uitstoot van zonne-energie gelijk aan die van gas.
Een opslagmogelijkheid van teveel opgewekte energie op enig moment is in waterstof, maar van elke 100 kwh stroom levert dit maar 34 kwh op, dat is buitengewoon inefficiënt.

Daar staat tegenover dat de burger via de energierekening veel moet betalen aan de subsidies voor door zonnepanelen (wind en biomassa) opgewekte elektriciteit.
Tevens wordt door grootschalige zonne-akkers de leefomgeving in belangrijke mate negatief beïnvloed.

Vervang plannen voor zon-akkers doorr de opwekking van elektriciteit door kernenergie of gas.
De leefomgeving wordt minder belast door zon op dak, maar daarbij blijft nog het probleem dat er geen efficiënte oplossing is voor de opslag van elektriciteit en moet het fossiele systeem ten allen tijde voor de back-up zorgen voor tijden waarop het niet waait en/of de zon niet schijnt. Te vaak wordt aan dit probleem voorbijgegaan. De vraag is of er ooit een goedkope oplossing voor het op grote schaal opslaan van energie in accu's wordt gevonden.

klimaatakkoord zonne energie
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.

Steun ons!

Stichting Wind van Voren heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard.
Doel is het intrekken van de verleende vergunning voor de windturbines bij de Oude Maas.
We hebben een zeer reële kans om te winnen.
Nu maken we weer kosten voor het kort geding.

Procederen kost helaas veel geld.
Steun ons:
ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Of doe een tikkie:
WvV tikkie

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?