Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Geachte heer Van Leenen en Steens,

Ik wil u attent maken op een uitzending van Argos over een nieuw onderzoek: 'Onhoorbaar' geluid schadelijk voor gezondheid.
Zie: https://www.vpro.nl/argos/lees/nieuws/2020/onhoorbaar-geluid-schadelijk-voor-gezondheid.html
Zie de toelichting onder aan deze mail.

Middels deze mail het verzoek om een nulmeting te overwegen. Het windpark Oude Maas staat er nog niet, dus nu is er de mogelijkheid om dit in gang te zetten. Mijn verzoek is ook ingegeven omdat ik belanghebbende ben, omdat ik straks op minder dan 900 meter van de 1e windturbine woon.
Het gaat om de belangen van de burgers van Heinenoord die optimaal behartigd dienen te worden en waarbij schadelijke gevolgen in de toekomst (van dit windpark) in kaart gebracht dienen te worden.

Het voorstel is als volgt:
1. Uitvoering te geven aan een voorstel tot het realiseren van een nulmeting op het gebied van geluid, vóórdat de turbines geplaatst worden, inclusief het spectrum van laag frequent geluid en het onderzoeken van wijzigingen ten aanzien van die nulmeting van het geluid , inclusief het spectrum van laag frequent geluid, nádat de windturbines zijn geplaatst.
2. met een conceptontwerp -en begroting te komen voor de uit te voeren maatregelen en een dekkingsvoorstel en deze aan de raad ter beoordeling en goedkeuring aan te bieden


Ik ben zeer benieuwd naar uw reactie, een aparte mail stuur ik ook naar alle fracties van de gemeenteraad.

Toelichting bij de uitzending van Argos.

Mensen die in de buurt van windturbines wonen kampen veelvuldig met slaapproblemen. Daarnaast blijkt dat mensen met reeds bestaande hartklachten een grotere kans hebben op een beroerte en/of een hartinfarct.
 

Hartklachten kunnen verergeren onder invloed van langdurige blootstelling aan laagfrequent (brom)geluid dat onder andere door draaiende windturbines wordt geproduceerd. Dat meldt klinisch fysicus Jan de Laat van het Leids Universitair Medisch Centrum LUMC in Argos. De Laat analyseerde meer dan driehonderd recent gepubliceerde wereldwijde studies naar gezondheidsaspecten van onder andere laagfrequent geluid. Zijn onderzoek verschijnt één dezer dagen.

Trillingen

Een kenmerk van laagfrequent geluid is dat het veel verder draagt dan ‘gewoon’ geluid en ook binnenshuis trillingen veroorzaakt. Wanneer het menselijk lichaam langdurig wordt blootgesteld aan die trillingen kan een verdikking ontstaan van het hartzakje, een vlies om het hart. Door die verdikking kunnen al bestaande hartklachten verergeren. De Laat: ‘Uit de literatuur blijkt dat de achteruitgang niet anders verklaard kan worden dan dat het via die trillingen verloopt. Daarbij gaat het niet zozeer om de dosis, maar om de tijdsduur: blootstelling aan geluid dat alsmaar doorgaat is een extrinsieke factor die een verkeerd effect op het functioneren van het hart heeft.’ Volgens de Laat wordt dit effect ook gerapporteerd in studies uit Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland, waar onderzoek is gedaan op ratten en muizen. Weliswaar zijn er meer bronnen van zeer lage tonen, zoals machines, pompen, en weg- en railverkeer, maar volgens de Laat is een kenmerk van windturbines dat die altijd ‘aan’ staan en dus permanent laagfrequent geluid produceren.

Risico's

De uitkomsten van het LUMC-onderzoek bevestigen de eerdere, voorzichtige conclusies van de Deense epidemioloog Aslak Poulsen. In een bevolkingsonderzoek onder 500.000 Denen die in de buurt van windturbines wonen, vond Poulsen een licht verhoogde kans op hartfalen en beroertes, als gevolg van blootstelling aan laagfrequent geluid.  Dat betekent dat iemand met reeds bestaande hartklachten onder invloed van laagfrequent geluid een grotere kans heeft op een beroerte of hartaanval dan iemand met hartklachten die niet wordt blootgesteld aan laagfrequent geluid. Wel stelde Poulsen dat het om kleine aantallen gaat en dat de uitkomsten ook nog op toeval kunnen berusten. Poulsen pleitte daarom in 2018 voor nader onderzoek.

 
Wetenschapper Aslak Poulsen over zijn grote windmolenstudie
VPRO, Human

'Hartklachten vergergeren bij zo'n 1 procent van de meest kwetsbare groep'

De Laat vond in zijn onderzoek meer aanwijzingen voor een verband tussen blootstelling aan laagfrequent geluid en hartproblemen, maar benadrukt dat het moeilijk is om het risico te kwantificeren: ‘Dan moet je al weten hoeveel mensen in bijvoorbeeld een straal van 1000 meter rond windturbines wonen. Wat we wel weten is dat zo’n tien procent van de bevolking hartklachten heeft, en volgens de literatuur zoals we die nu kennen verergeren de hartklachten bij zo’n één procent van de kwetsbare groep.”

De uitkomsten van zijn onderzoek betekenen volgens de Laat ook een zekere ondersteuning van de theorieën van de Portugese natuurkundige Mariana Alves Pereira, die al jaren waarschuwt voor de gezondheidsrisico’s van laagfrequent geluid. Tegenstanders van windparken schermen bij bezwaarprocedures veelvuldig met haar studies, maar bij collega-wetenschappers vond ze tot nu toe weinig steun. De Laat: ‘Pereira en anderen hebben hier inderdaad eerder op gewezen, en ik denk dat de risico’s waarop zij wijzen ook echt bestaan. Al moet je het wel relativeren voor het aantal mensen dat risico loopt.’ 


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?