Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Vanochtend heeft de voorzieningenrechter het bezwaar tegen de bomenkap afgewezen.

De Stichting vorderde samengevat Eneco en REF te verbieden over te gaan tot en/of voort te gaan met het kappen van bomen in het gebied van het Windpark, althans een verbod totdat de besluiten van de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en wethouders van de Gemeente op de verleende vergunningen en nog te verlenen (uitvoerings)vergunningen onherroepelijk zijn geworden, een en ander op straffe van een dwangsom.

De rechter oordeelt het volgende (cursief komt uit de uitspraak).

De vordering wordt niet toegewezen, omdat Eneco en REF betwisten dat zij betrokken zijn bij de kap en dit dus niet kunnen stoppen.
De eigenaar van de grond, ASR, mag vergunningsvrij de bomen kappen.

De rechter beroept zich op "velerlei bestuursrechterlijke besluitvorming"  en ook een verleende omgevingsvergunning van 2 november 2020 van Gedeputeerde Staten.
Onze advocaat betwist dat de beschikking is gepubliceerd. Dit is onbetwist gebleven (!), maar de voorzieningenrechter verbindt er wel formele rechtskracht aan! Bijzonder.

Voor een ander deel hebben de bezwaren de insteek dat voor het Windpark relevante onherroepelijke besluitvorming in verband met (recente) Europese jurisprudentie niet in stand zou kunnen blijven.
Het is, wat daar ook verder van zij, niet aan de voorzieningenrechter in kort geding om daarop in het kader van de gevorderde voorziening op enigerlei wijze vooruit te lopen


De Voorzieningenrechter gaat er dus aan voorbij dat er nog een bezwaarschriftenprocedure loopt, dat er om intrekking van de vergunningen en om handhaving is verzocht en dat er wordt gewacht op rechtmatigheidsoordelen van de Raad van State en / of het Hof van Justitie, op grond waarvan realisatie van ook dit windpark wel eens onmogelijk kon blijken te zijn. Op dat laatste wil de Voorzieningenrechter niet vooruit lopen. Hij ziet daarmee af bij mogelijke twijfel zelf op grond van artikel 267 VWEU zelf rechtstreeks vragen aan het Hof van Justitie te stellen.

Volgens der echter is er sprake van tal van bijzondere omstandigheden, maar onrechtmatigheid wordt niet aangenomen.

Er wordt door de eisers afgezien van verdere juridische stappen, omdat het kwaad reeds geschied is.

Zoals verder te zien valt op de website, gaat de kap door en is deze slag voor de natuur en onze omgeving verloren.
We geven niet op. Er zijn grotere ijzers in het vuur, het blijft een zaak van lange adem.

Dit hoofdpijndossier speelt al vanaf 2013.

De bomenkap gaat gestaag voort
20210224 kapgaatdoor

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter