Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
Verzoek aan de rechtbank te Rotterdam:

logo


Barendrecht, 22 februari 2021


Geachte mevrouw, mijnheer,

In verband met de aanleg van Windpark Oude Maas in de noordrand van de gemeente Hoeksche Waard, gelegen binnen het arrondissement Rotterdam (vallende onder de locatie Dordrecht) is aan de gemeenteraad van die gemeente en aan het college van Burgemeesters en Wethouders intrekking van in beginsel onherroepelijke vergunningen betreffende bestemmingsplan en omgevingsvergunningen. Die vergunningen zijn verleend aan de besloten vennootschappen Renewable Energy Factory B.V. te De Meern en aan Eneco Verda B.V.

Ook is bezwaar gemaakt tegen aan genoemde partijen verleende uitvoeringsvergunningen, betreffende de oprichting van inkoopstations en het rooien van houtgewas. De behandeling daarvan heeft afgelopen donderdagavond in de bezwaarschriftenadviescommissie plaatsgevonden. Het advies wordt over 8 weken verwacht. 

Vanmorgen blijken Eneco en Renewable te zijn gestart met de grootschalige kap van bomen, 1014 in getal, dit als voorbereiding op de realisatie en exploitatie van het windpark. Daarmee ontstaat een onomkeerbare situatie in een uiterst waardevol en beschermd natuurgebied (Natura 2000 / NNN-gebied, voormalige Ecologische Hoofdstructuur) van plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal belang. Er komen bevers en Noorse woelmuizen in het gebied voor.

Het kappen van bomen is buiten de bebouwde kom vergunning vrij. Er is dan ook - in enge zin - geen connexiteit tussen een besluit en de huidige werkzaamheden, reden waarom er geen voorlopige voorziening bij de bestuursrechter kan worden gemaakt. 

Er ontstaat wel een onomkeerbare situatie. Mochten de intrekkingsverzoeken en/of de gemaakte bezwaren uiteindelijk worden gehonoreerd, dan is een groot en uiterst waardevol gebied voorgoed verdwenen. De zaak is dan ook uit haar aard buitengewoon spoedeisend, reden, waarom ik thans langs deze weg uw bemoeienis en interventie wordt verzocht. 

Uiteraard ben ik waar nodig tot nadere toelichting en overleg bereid. U kunt mij daarvoor rechtstreeks bereiken via mijn mobiele nummer.

Met dank voor de door u te nemen moeite, 


Met vriendelijke groet,


BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter