Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 3 - 5 minuten)
Heinenoord 1
De verlening van een vergunning voor de bouw van een vijftal windturbines speelt al sinds 2013.
De Stichting Wind van Voren uit Barendrecht zet zich al sinds 2014 in voor de belangen van de omwonenden van deze turbines en heeft diverse rechtszaken gevoerd om de zware overlast veroorzakende mega-windturbines tegen te gaan.
De forse kosten voor deze rechtszaken zijn telkens door inwoners bij elkaar gebracht.
De tot nu toe gevoerde rechtszaken zijn door de rechter niet toegewezen, tot aan de Raad van State toe.

Procederen heeft er mede voor gezorgd dat er in al die tijd nog niet één windturbine is geplaatst, maar het wordt nu spannend.
Het in een beschermd natuurgebied geplande windpark Oude Maas zal, wanneer het eenmaal is voltooid en na de kap van ruim duizend bomen, voor de Hoeksche Waarders en Barendrechters veel overlast gaan veroorzaken.

​Hoe ernstig die overlast zal zijn, is duidelijk geworden door de ervaringen van de omwonenden van het ook in de Hoeksche Waard gelegen windpark aan het Spui.
Van pure ellende zijn daar diverse gezinnen inmiddels verhuisd en niets wijst erop dat wij niet identieke en dus ook zeer ernstige overlast zullen gaan ondervinden.

​We hebben nu een uitgelezen kans om de bouw te voorkomen en daarom hebben onze advocaten namens Stichting Wind van Voren en een aantal andere belanghebbenden een zeer degelijk en kansrijk bezwaar tegen de omgevingsvergunning ingediend, met daarin onder meer een verzoek tot intrekking vaststelling wijziging bestemmingsplan, intrekking onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de aanleg van Windpark Oude Maas en ook een handhavingsverzoek Natuurwet.

Het is daarbij het eerste bezwaarschrift waarin het bevoegd gezag wordt gevraagd een onherroepelijk verleende vergunning in te trekken, omdat er sprake is van een novum in de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg van 25 juni 2020.

Zoals te begrijpen is, zijn dit kostbare procedures en voor de meeste particulieren en actiegroepen niet op te brengen.
Daar profiteren de lokale overheden en windexploitanten van, want langdurig en kwalitatief hoogwaardig juridisch verzet plegen wordt zodoende bijna onmogelijk.
Echter, wij geven niet op en hebben een zeer reële kans om deze zaak te gaan winnen. Daarvoor hebben we natuurlijk de financiële middelen nodig en daarom is elke bijdrage meer dan welkom.

Als u ons wilt steunen, maak dan een gift over op:

ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,
Stichting Wind van Voren
Hoeksche Waards Behoud is via Jaap Wols als secretaris vertegenwoordigd in het bestuur van Wind van Voren

Hoeksche Waards behoud zegt nee tegen de plannen van gemeente Hoeksche Waard.

Daar zijn heel veel redenen voor:

 1. windturbines zorgen voor laagfrequent geluid, zie het verzoek tot een nulmeting aan de gemeente Hoeksche Waard, waarin de gezondheidsproblemen worden beschreven
 2. windturbines hebben een lage energiedichtheid (zie energie opbrengst per m2)
 3. bij windturbines blijven er hoge kosten voor een backup systeem (wind/fossiel) nodig, omdat het toevalstroom is zie de opbrengst van 12 december 2020, er is geen constante stroom van energie
 4. bij overstappen op wind-en zonne-energie zullen er zonder backup, black-outs ontstaan net als in Californie nu al soms het geval is
 5. wind-energie is toevalstroom, zij het in mindere mate dan zonne-energie, op een zon-en windloze dag heb je echt een probleem
 6. de zogenaamde co2-winst wordt grotendeels geneutraliseerd door inpassingsverliezen en extra brandstof die nodig is in het fossiele systeem voor backup en tijdens bouw en afbraak
 7. wind-energie die over is kan worden opgeslagen in waterstof met een verlies van 66%, niet efficiënt dus
 8. windturbines bestaan bij de gratie van subsidie
 9. windturbines spekken de kas van (buitenlandse) elektriciteitsbedrijven die miljardensubsidies opstrijken en dat zal nooit overgaan, subsidies van € 665.769 per jaar per turbine en € 50.000 per turbine per jaar voor de boer: lees en huiver van de bedragen waarmee gesmeten wordt, in de periode 2011-2019 is er € 21,7 miljard doorgesluisd, zie ook dit artikel in Trouw
 10. de burger betaalt de subsidie via een hogere energierekening door energiebelasting en opslag duurzame energie, in de periode 2011-2019 betaalde een gemiddeld huishouden € 7.365 voor alle vormen van 'duurzame energie
 11. windturbines worden nogal eens gesloopt voor extra subsidie, zie het artikel van de NOS, het is kapitaalvernietiging en extra nieuwe subsidie voor de exploitanten
 12. windturbines ontsieren het landschap en hebben een industriële uitstraling
 13. windturbines bevatten niet duurzame materialen
 14. windturbines hebben effect op het leefgebied van mens en dier, met name vogelsterfte
 15. windturbines kunnen voor hinderlijke slagschaduw zorgen
 16. windturbines zorgen voor andere luchtstromen
 17. windturbines/parken hebben effect op woningprijzen, volgens het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Econonomische Zaken en Klimaat uit 2019 (blz. 6 en 32 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-917523.pdf) is ca. 5% voor woningen binnen 2 kilometer van turbines van meer dan 150 meter hoog en 3% binnen 1 km van een zonnepark

BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.
logo landelijk meldpunt bomenkap
logo landelijk meldpunt bomenkap

HWbehoud op Twitter