Atoom Alliantie
Facebook Image
Follow Us On Twitter - Image

(Leestijd: 2 - 4 minuten)
20210224 zozietkaalslageruitStichting Wind van Voren en haar medestanders zijn ruim zeven jaar intensief bezig om te voorkomen dat er in de noordrand van de Hoeksche Waard mega-windturbines ( 187 m tiphoogte) geplaatst gaan worden , die zware overlast in Barendrecht en de Hoeksche Waard zullen veroorzaken. Een groot stuk recreatiebos verdwijnt daarvoor.

​We hebben een uitgelezen kans om de bouw van de 5 windturbines van ”het Oude Maas project “ te voorkomen en daarom hebben onze advocaten namens Stichting Wind van Voren en een aantal andere belanghebbenden een zeer degelijk en kansrijk bezwaarschrift ingediend.

Het onlangs verloren kort geding tegen de bomenkap t.b.v. de 5 windturbines was een vertragingsactie om de kap over het broedseizoen heen te tillen. Provincie en gemeente hebben de zaak doorgedrukt.
De rechter ging er ook niet in mee. Hij oordeelde dat de actie in feite tegen de windturbines gericht was en niet tegen de bomenkap.

Het is het eerste bezwaarschrift in Nederland waarin het bevoegd gezag wordt gevraagd een onherroepelijk verleende vergunning in te trekken, omdat er sprake is van een novum in de uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg van 25 juni 2020.
Eén overwinning ergens in Nederland heeft een sneeuwbal effect op alle anderen windturbine projecten. Bestaande projecten en tekentafel projecten.

Het Oude Maas project zou de start kunnen zijn van die sneeuwbal.

Begint in de Hoeksche Waard de victorie ? Ja.

Zoals te begrijpen is zijn dit kostbare procedures en voor de meeste particuliere actiegroepen niet langdurig op te brengen. Daar profiteren de lokale overheden en windexploitanten van, want langdurig en kwalitatief hoogwaardig juridisch verzet plegen wordt zodoende bijna onmogelijk.

Echter, wij geven niet op omdat er een zeer reële kans om deze zaak nu te gaan winnen voor heel Nederland. : “ het is niet of we gaan winnen , maar wanneer we gaan winnen “. Het Unierecht staat volledig aan onze kant.
Daarvoor hebben we financiële middelen nodig en daarom is elke bijdrage meer dan welkom.

Mocht u overwegen om ook iets bij te dragen, dan wordt dat zeer gewaardeerd en werkt u actief mee aan het behoud van een gezond woon- en leefklimaat in ons steeds vollere land. Elk(e) Euro, Heitje of Joetje is welkom ! Met vele kleine gaven komen we er ook.

Als u ons wilt steunen, maak dan een gift over op ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61 of scan de QR code.

t.n.v. Stichting Wind van Voren

K.v.K. nummer: 60839368

Hartelijk dank!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

WvV tikkie2

(Leestijd: 1 minuut)
20210225 uitdunnen
  • 20210225-kap1
  • 20210225-kap2

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
20210224 zozietkaalslageruit

Zo ziet kaalslag eruit. Het weinige bos wat er in de Hoeksche Waard is, gaat er aan en voordat de meeste van ons het 'compensatiebos' van deze grootte zien, zitten we in een verzorgingshuis!
En dan te bedenken wat we ervoor terug krijgen, je mag de windturbines er zelf bij denken!
Een in en in trieste week voor de Hoeksche Waard, waarbij een ieder zich zogenaamd aan de regels heeft gehouden.
Bedenk welke energieleverancier je neemt! en op wie je stemt bij de gemeenteraadsverkiezingen. Je zal niet kort van geheugen zijn, want mochten de turbines er komen (waar we alles aan zullen doen om het tegen te houden) dan word je er dag en nacht aan herinnerd!

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Vanochtend heeft de voorzieningenrechter het bezwaar tegen de bomenkap afgewezen.

De Stichting vorderde samengevat Eneco en REF te verbieden over te gaan tot en/of voort te gaan met het kappen van bomen in het gebied van het Windpark, althans een verbod totdat de besluiten van de gemeenteraad en het college van Burgemeesters en wethouders van de Gemeente op de verleende vergunningen en nog te verlenen (uitvoerings)vergunningen onherroepelijk zijn geworden, een en ander op straffe van een dwangsom.

De rechter oordeelt het volgende (cursief komt uit de uitspraak).

De vordering wordt niet toegewezen, omdat Eneco en REF betwisten dat zij betrokken zijn bij de kap en dit dus niet kunnen stoppen.
De eigenaar van de grond, ASR, mag vergunningsvrij de bomen kappen.

De rechter beroept zich op "velerlei bestuursrechterlijke besluitvorming"  en ook een verleende omgevingsvergunning van 2 november 2020 van Gedeputeerde Staten.
Onze advocaat betwist dat de beschikking is gepubliceerd. Dit is onbetwist gebleven (!), maar de voorzieningenrechter verbindt er wel formele rechtskracht aan! Bijzonder.

Voor een ander deel hebben de bezwaren de insteek dat voor het Windpark relevante onherroepelijke besluitvorming in verband met (recente) Europese jurisprudentie niet in stand zou kunnen blijven.
Het is, wat daar ook verder van zij, niet aan de voorzieningenrechter in kort geding om daarop in het kader van de gevorderde voorziening op enigerlei wijze vooruit te lopen


De Voorzieningenrechter gaat er dus aan voorbij dat er nog een bezwaarschriftenprocedure loopt, dat er om intrekking van de vergunningen en om handhaving is verzocht en dat er wordt gewacht op rechtmatigheidsoordelen van de Raad van State en / of het Hof van Justitie, op grond waarvan realisatie van ook dit windpark wel eens onmogelijk kon blijken te zijn. Op dat laatste wil de Voorzieningenrechter niet vooruit lopen. Hij ziet daarmee af bij mogelijke twijfel zelf op grond van artikel 267 VWEU zelf rechtstreeks vragen aan het Hof van Justitie te stellen.

Volgens der echter is er sprake van tal van bijzondere omstandigheden, maar onrechtmatigheid wordt niet aangenomen.

Er wordt door de eisers afgezien van verdere juridische stappen, omdat het kwaad reeds geschied is.

Zoals verder te zien valt op de website, gaat de kap door en is deze slag voor de natuur en onze omgeving verloren.
We geven niet op. Er zijn grotere ijzers in het vuur, het blijft een zaak van lange adem.

Dit hoofdpijndossier speelt al vanaf 2013.

De bomenkap gaat gestaag voort
20210224 kapgaatdoor

(Leestijd: 5 - 10 minuten)
WeemoedZie de weemoedige blik bij de bomenkap, tekenend voor de situatie
Ondanks een bezwaarschrift van de Stichting Wind van Voren is de initiatiefnemer van de windturbines van Windpark Oude Maas, begonnen met het kappen van bomen op de beoogde locatie van de windturbines.

Stichting Wind van Voren heeft via haar advocaat een verzoek tot spoedvoorziening tegen de bomenkap bij de rechtbank te Rotterdam aangevraagd.
Dit is toegewezen en de voorzieningenrechter heeft het kort geding vastgesteld op 23 februari om 15:30 uur in de rechtbank te Rotterdam.
De dagvaarding is vanmiddag naar de rechtbank gestuurd.

Zoals bekend is de bomenkap in volle gang en er zijn al veel bomen gekapt!
De initiatiefnemer kan doorgaan met kappen, maar gezien het kort geding doen we een dwingend appel op de gemeente om de kap in samenspraak met de initiatiefnemers van de turbines stop te zetten tot na de uitspraak.
Om dit onder de aandacht te brengen kun je gebruik maken van onderstaand email-mogelijkheid.
De vorige mailactie over het zonnepark heeft samen met de flyer effect gehad.

Mail om te redden, wat er nog te redden valt! vergeet niet ook je naam onder aan de mail te vermelden.

Mail de wethouders en alle fractievoorzitters in 1 keer: mail

We krijgen berichten dat de mail optie niet altijd werkt, gebruik dan onderstaande gegevens om zelf een mail samen te stellen.

Mocht je een raadslid apart willen mailen dan kun je onderstaande mailadressen en gegevens gebruiken om je mail zelf samen te stellen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.;
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Onderwerp: STOP DE BOMENKAP bij windpark Oude Maas

Geachte wethouder en raadslid,

Maandagochtend 22 februari is er een bomenkap gestart op de locatie waar initiatiefnemers Eneco en Renewable Energy Factory windturbines willen gaan plaatsen voor windpark Oude Maas te Heinenoord.
Stichting Wind van Voren heeft een bezwaarschrift ingediend op 1 december en afgelopen donderdag was hier een hoorzitting over.
Het uiteindelijke doel van dit bezwaarschrift is de intrekking van de vaststelling van het bestemmingsplan voor het windpark Oude Maas.

Stichting Wind van Voren heeft via haar advocaat een verzoek tot spoedvoorziening tegen de bomenkap bij de rechtbank te Rotterdam aangevraagd.
Dit is toegewezen en de voorzieningenrechter heeft het kort geding vastgesteld op dinsdag 23 februari om 15:30 uur in de rechtbank te Rotterdam.

Er zijn al heel veel bomen gekapt op maandag 22 februari.
Als er dinsdag verdere bomenkap doorgang vindt en het bezwaarschrift wordt gehonoreerd dan is er een volledig onomkeerbare situatie ontstaan, want deze bomen komen nooit meer terug.

Ik doe een dwingend appel op het college van gemeente Hoeksche Waard om de kap in samenspraak met de initiatiefnemers van de turbines ONMIDDELLIJK stop te zetten tot na de uitspraak van de voorzieningenrechter en vraag u als fractievoorzitter om dit in uw fractie bekend te maken en stappen te ondernemen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

(Leestijd: 2 - 3 minuten)
Verzoek aan de rechtbank te Rotterdam:

logo


Barendrecht, 22 februari 2021


Geachte mevrouw, mijnheer,

In verband met de aanleg van Windpark Oude Maas in de noordrand van de gemeente Hoeksche Waard, gelegen binnen het arrondissement Rotterdam (vallende onder de locatie Dordrecht) is aan de gemeenteraad van die gemeente en aan het college van Burgemeesters en Wethouders intrekking van in beginsel onherroepelijke vergunningen betreffende bestemmingsplan en omgevingsvergunningen. Die vergunningen zijn verleend aan de besloten vennootschappen Renewable Energy Factory B.V. te De Meern en aan Eneco Verda B.V.

Ook is bezwaar gemaakt tegen aan genoemde partijen verleende uitvoeringsvergunningen, betreffende de oprichting van inkoopstations en het rooien van houtgewas. De behandeling daarvan heeft afgelopen donderdagavond in de bezwaarschriftenadviescommissie plaatsgevonden. Het advies wordt over 8 weken verwacht. 

Vanmorgen blijken Eneco en Renewable te zijn gestart met de grootschalige kap van bomen, 1014 in getal, dit als voorbereiding op de realisatie en exploitatie van het windpark. Daarmee ontstaat een onomkeerbare situatie in een uiterst waardevol en beschermd natuurgebied (Natura 2000 / NNN-gebied, voormalige Ecologische Hoofdstructuur) van plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal belang. Er komen bevers en Noorse woelmuizen in het gebied voor.

Het kappen van bomen is buiten de bebouwde kom vergunning vrij. Er is dan ook - in enge zin - geen connexiteit tussen een besluit en de huidige werkzaamheden, reden waarom er geen voorlopige voorziening bij de bestuursrechter kan worden gemaakt. 

Er ontstaat wel een onomkeerbare situatie. Mochten de intrekkingsverzoeken en/of de gemaakte bezwaren uiteindelijk worden gehonoreerd, dan is een groot en uiterst waardevol gebied voorgoed verdwenen. De zaak is dan ook uit haar aard buitengewoon spoedeisend, reden, waarom ik thans langs deze weg uw bemoeienis en interventie wordt verzocht. 

Uiteraard ben ik waar nodig tot nadere toelichting en overleg bereid. U kunt mij daarvoor rechtstreeks bereiken via mijn mobiele nummer.

Met dank voor de door u te nemen moeite, 


Met vriendelijke groet,

(Leestijd: 1 - 2 minuten)
windturbines NEEAanstaande donderdag is de hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de stichting Wind van Voren en andere belanghebbenden tegen o.a. het bestemmingsplan Oude Maas omtrent de windturbines.
De gemeente probeert het weer te gooien, zoals zo vaak gebeurt in Nederland, op niet ontvankelijkheid van de indieners, maar gaat (nog) niet in op de belangrijkste eis: het intrekken van het bestemmingsplan.
Zodra de link naar de vergadering beschikbaar is, zal deze worden gedeeld.

(Leestijd: 3 - 6 minuten)

Het grondwettelijke voorzorgprincipe (artikel 21 en 22 Grondwet) mag voor de Nederlandse bestuursorganen niet langer een lege huls blijven.

Aanbiedingsbrief bij het DEI rapport

“Voorkom het windturbinesyndroom”

 

Emmen, 22 januari 2021

Geachte lezer,

Hierbij bieden wij u het rapport “Voorkom het windturbinesyndroom” van het Democratisch Energie Initiatief aan.

WINDTURBINES VEROORZAKEN GEZONDHEIDSSCHADE‼

Wij willen met dit rapport een begin maken om de medische kennis over de schade die windturbines teweeg brengen aan de gezondheid van de mens beter in kaart te brengen. Zodat deze kennis beter benut kan worden in de besluitvorming van de overheid en in rechtszaken, die bijvoorbeeld regionale en lokale organisaties voeren tegen ruimtelijke plannen die het leefmilieu en de gezondheid (kunnen) schaden.

DEI

Het Democratisch Energie Initiatief (verder te noemen DEI) is voor een besluitvormingsproces in de energietransitie waarin burgerparticipatie volwaardig tot uitdrukking komt doordat burgers een sturende rol hebben in het proces. Een proces waarin van tevoren wordt onderzocht of een plan tot plaatsing van windturbines het bestaande beschermingsniveau voor mens en milieu garandeert. Een proces waarin overeenkomstig het voorzorgprincipe het nemen van risico’s voor de gezondheid van de mens uitgesloten is. Deze vorm van besluitvorming krijgt gestalte als Nederlandse bestuursorganen de EU- beschermingsrichtlijnen zonder voorbehoud uit gaan voeren. Dat is nu niet het geval.

Doel van het rapport

Het rapport wordt u toegezonden met het doel te komen tot een zorgvuldiger besluitvorming door de overheid over bijvoorbeeld windturbineparken.

Het rapport spreekt zich niet uit over de doelen van de energietransitie, maar wel voor een besluitvorming die zorgvuldig en democratisch dient te zijn, volgens de beginselen van onze rechtsstaat. Waarbij de staat zijn burgers beschermt en niet blootstelt aan onder meer gezondheidsrisico’s.

Dat betekent dat de besluitvorming over windturbineparken anders moet.

De auteurs van dit rapport spreken over een overhaaste besluitvorming in de energietransitie als het gaat om de gevolgen voor de gezondheid van de mens. Wij willen met dit rapport de schaduwkant van deze wijze van besluitvorming in Nederland over windturbineparken op medisch gebied voor het voetlicht brengen.

Voorzorgsplicht overheid

De overheid in Nederland heeft stelselmatig haar voorzorgplicht verzaakt bij de planvorming en bouw van windturbineparken en aanverwante industriële installaties. Bewust, zoals ook blijkt uit het ignoreren van de EU beschermingsrichtlijnen door de Nederlandse bestuursorganen en rechterlijke macht.

Voorzienbaar is dat het schenden van het voorzorgprincipe voor initiatiefnemers en bestuursorganen in rechtszaken een sterkere rol gaat spelen.

Dit rapport van DEI over de medische gevolgen dient als eerste aanzet mede het doel dat het voorzorgsprincipe een sterkere positie kan krijgen.

Met het rapport ‘Voorkom windturbine syndroom’ heeft DEI daarom de medische informatie ten nutte van een verbeterde besluitvorming gebundeld en bruikbaar gemaakt als input voor het daadwerkelijk uitvoeren van het voorzorgsprincipe zoals deze voor de overheid is vastgelegd in de Grondwet, internationale verdragen en EU-richtlijnen.

Aansprakelijkheid

Wie (in dit geval geïnformeerd en dus willens en wetens) het risico neemt gezondheidsschade te veroorzaken bij zijn medemens, of als overheid bij haar burgers, maakt zich schadeplichtig. Dit is de stelling van vele juristen. Dit rapport heeft ook de functie de aanzet te geven de bewijsvoering daarvoor op een hoger niveau te brengen.

Zoveel te langer de Nederlandse bestuursorganen het toepassen van onder meer de EU SMB richtlijn van 2001 voor zich uitschuiven, zoveel te meer zal dit doorwerken in de aansprakelijkheidsstelling door de gedupeerde burgers van de overheid en de initiatiefnemers van bijvoorbeeld windturbine- en zonneparken.

Communicatieplan

Van belang is, dat de schade toegebracht aan de volksgezondheid door het achterwege blijven van het niet volgen van de juiste EU richtlijnen en het Verdrag van Aarhus, onder de aandacht wordt gebracht van bestuursorganen die er over gaan. De voorlichting over wat er in de medische wereld over gezondheidsschade ten gevolge van windturbines bekend is willen wij daarvoor meer gesystematiseerd in kaart brengen in samenwerking met medici. Dit rapport geeft daar uitdrukking aan. Het rapport zal gevolgd worden door meerdere publicaties en andere vormen van communicatie. Dit rollen we met regionale en lokale organisaties over het hele land uit. Meer informatie daarover vindt u op onze website www.deinl.nl.  


Tenslotte

EU niveau

Nederland is niet het enige land waar het voorzorgsprincipe niet goed door de overheid wordt gehanteerd waar het gaat om plaatsing van windturbineparken en aanverwante industriële installaties. Op Europees niveau gaat DEI dit ook onder de aandacht brengen van andere bestuurders binnen de Europese Unie in samenwerking met onze Belgische samenwerkingspartner Leefbare Energie Vlaanderen.

Nederland

In Nederland zal DEI het aspect gezondheidsschade verder verdiepen in de lijn zoals hierboven geschetst. Daarbij worden de juridische acties gevoerd door advocaat Peter de Lange gevolgd en ondersteund. Peter de Lange is bekend door het op 8 oktober 2020 gehouden kort geding in Assen van Platform Storm tegen de bouw van windturbinepark De Monden en de zaak ‘Het zeilmeisje’.

Onze inzet, dat op grond van de EU-richtlijnen en onze Nederlandse Grondwet de besluitvorming - ook in de zogenaamde Regionale Energie Strategieën - over de aanleg van windturbineparken en soortgelijke projecten fundamenteel aangepast moet worden, dient vooral ook de gezondheid van de mens!

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Democratisch Energie Initiatief,

Nico Broekema,

Grijskopspecht 6,

7827 RE EMMEN.

Tel: +31 6 14577742

Website: www.deinl.nl

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


(Leestijd: 1 minuut)

(Leestijd: 1 minuut)
Luister en huiver van de ervaringen van onze mede Hoeksche Waarders.
Dit is in en in triest.
Verplicht voer voor wethouders en raadsleden.
Bezint eer ge begint met het verpesten van onze leefomgeving maar bovenal gezondheid (daarnaast ben je ook nog financieel de klos).
BBB Blok witEen slogan die ons verantwoordelijkheid geeft in plaats van oplegt, die ons laat participeren in de maatschappij in plaats van laat volgen. Die ons moed geeft in plaats van angst.
De burger is baas en de politiek mag volgen.

Steun ons!

Stichting Wind van Voren heeft een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente Hoeksche Waard.
Doel is het intrekken van de verleende vergunning voor de windturbines bij de Oude Maas.
We hebben een zeer reële kans om te winnen.
Nu maken we weer kosten voor het kort geding.

Procederen kost helaas veel geld.
Steun ons:
ING Bank rekening no: NL66 INGB 0006 5906 61
t.n.v. Stichting Wind van Voren
K.v.K. nummer: 60839368

Of doe een tikkie:
WvV tikkie

Interessante videos

Om naar youtube te gaan klik op de afspeelicon - dan rechts onderin op het vierkantje - voor ondertiteling kies het tandwieltje in youtube - ondertiteling - met escape keer je weer terug op de website

De onmogelijkheid van windturbines

Klimaatverandering: wat zeggen de wetenschappers

Kunnen we op wind en zon vertrouwen?

Zijn 97% van de kimaatwetenschappers het eens?


Wat is er mis met wind en zonneenergie?

Klimaat of milieu?